Tarkoituksenmukaiset ja toimivat ympäristönsuojelun ohjauskeinot

Uutiset |

Ympäristönsuojelun ohjauskeinojen tarpeellisuutta ja vaikutuksia yritysten kansainväliseen kilpailukykyyn on selvitettävä ja päällekkäistä ohjausta purettava.  

EU:n ympäristölainsäädännön määrä on lisääntynyt nopeasti. Uuden lainsäädännön valmistelu ja toimeenpano kotimaassa sekä lainsäädännön soveltaminen yrityksissä kuluttaa hallinnon ja yritysten voimavaroja. Liiallinen sääntely vie tilaa yritysten omaehtoiselta toiminnalta ja rajoittaa innovaatioita.

Ongelmaksi on noussut myös se, että käytetään päällekkäin monia ohjauskeinoja: lupia, normeja, veroja, maksuja, sopimuksia ja päästökauppaa. Jotta ympäristöpolitiikka tukisi kilpailukykyä ja menestymistä, sen täytyy tarjota mahdollisuuksia ja kannustaa parannuksiin. Se ei saa olla rajoittavaa eikä myöskään saa rangaista hyvätasoisia yrityksiä.

Suomalaiset metsäteollisuusyritykset ovat ympäristönsuojelussa edelläkävijöitä

Metsäteollisuuden päästöt on saatu pienenemään murto-osaan samanaikaisesti, kun tuotanto on kasvanut. Metsäteollisuusyritykset ovat investoineet parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan ja prosesseja on optimoitu ja säädetty siten, että häiriötilanteet voidaan minimoida. Lisäohjauskeinojen käyttöönotto ei välttämättä johda enää suuriin päästövähenemiin tai päästövähenemän toteutuminen ei vaikuta ympäristössä merkittävästi, päästöjen ollessa jo nykyäänkin pienet.

Kaikilla Suomen sellu- ja paperitehtailla ja suurimmalla osalla saha- ja levyteollisuuslaitoksista on käytössä työkalunaan ympäristöasioiden hallinnassa ympäristöjärjestelmät kuten ISO 14001 ja/tai EMAS. Eri ohjauskeinoja pohdittaessa näitä vapaaehtoisia järjestelmiä voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän.

Globaaleilla markkinoilla toimivien yritysten kilpailukyky pitää varmistaa

Metsäteollisuusyritykset toimivat globaalisti. Ympäristönsuojelun ohjauskeinoja pohdittaessa on oltava varma, että ne johtavat kustannustehokkaasti päästöjen vähenemiseen ja että päästövähenemällä on merkitystä myös ympäristön kannalta. Ohjauskeinojen tarpeellisuutta ja vaikutuksia yritysten kansainväliseen kilpailukykyyn on tarkkaan selvitettävä etukäteen.

 

 

Lisätietoja antaa

Fredrik Blomfelt

Ympäristöpäällikkö

040 705 7389