Suomalainen metsäteollisuus tuntee käyttämänsä puun alkuperän

Uutiset |

Suomalaiset metsäteollisuusyritykset käyttävät tuotannossaan ainoastaan laillisesti hankittua puuta. Yritykset tuntevat puun alkuperän – sekä kotimaisen että tuontipuun. Raaka-aineen alkuperän tunteminen on metsien vastuullisen käytön perusedellytys.

Suomalaiset metsäteollisuusyhtiöt ovat tehneet pitkäjänteistä työtä tuontipuun laillisuuden varmistamiseksi 1990-luvun alkupuolelta lähtien, mikä edellyttää puun alkuperän tuntemista. Yritykset noudattavat alkuperämaan lakeja ja viranomaismääräyksiä ja ostavat puuta vain virallisilla asiakirjoilla.

Sertifiointi tarkoittaa, että kolmas riippumaton osapuoli on tarkastanut järjestelmän toimivuuden

Puun alkuperän varmentaminen perustuu sertifioituihin laatu- ja ympäristöjärjestelmiin, joita ovat mm. ISO 9001, ISO 14001 ja EMAS. Käytössä ovat myös  FSC- ja PEFC-sertifiointijärjestelmien puun alkuperäketjun hallintajärjestelmät (Chain of Custody, CoC). CoC-sertifikaatti varmistaa puun alkuperän jäljitettävyyden ja kansainvälisesti sovittujen kriteerien täyttymisen. Kukin ketjussa mukana oleva toimija vastaa omalta osaltaan puun alkuperätiedon ylläpitämisestä

Yritykset laativat tuontipuun toimittajan kanssa toimitussopimuksen

Sopimuksessa tuontipuun toimittaja sitoutuu ilmoittamaan ostajalle toimittamansa puun alkuperän. Sopimus myös velvoittaa toimittajaa noudattamaan suomalaisten metsäteollisuusyritysten asettamia puunkorjuun ympäristövaatimuksia.

Toimittaja ilmoittaa ostajalle jokaisen tuontipuuerän hakkuualueen sijainnin maastossa. Sijaintiin kiinnitetään erityistä huomiota, jos hakkuualue sijaitsee suojelualueen läheisyydessä. Viranomaisen myöntämä hakkuulupa varmistaa tuontipuuerän laillisuuden.

Metsäteollisuusyritykset tarkastavat tuontipuun toimittajan antamien tietojen oikeellisuuden maastokäynnein

Tarkastukset kohdistetaan hakkuutyömaille ja niillä tehtyihin metsänhoitotoimenpiteisiin. Toimitettujen puuerien tiedot tallennetaan ostajan tietokantaan ja karttajärjestelmään, joihin on merkitty myös suojelualueet. Maastokäyntien avulla varmistetaan, että hakkuu on tapahtunut laillisesti ja hakkuuluvan mukaisesti.

Maastokäyntejä ja tarkastuksia tehdään erityisesti merkittävimpien puun toimittajien ja uusien toimittajien hakkuutyömailla. Tarkastuksia tehostetaan, jos puuntoimittajan toiminnassa havaitaan puutteita. Suomalaisten metsäteollisuusyritysten lisäksi maastokäyntejä tekevät myös puolueettomat sertifiointiyritykset. Sertifiointiyritykset voivat näin todentaa puun alkuperäketjun hallintajärjestelmän toimivuuden.

Järjestelmiä on kehitetty yhdessä sidosryhmien kanssa

Suomen metsäteollisuus käy vuoropuhelua Suomen ja Venäjän ympäristöjärjestöjen kanssa laillisen puunhankinnan edistämiseksi. Osapuolet kantavat huolta laittomista hakkuista maailmanlaajuisesti ja pyrkivät edistämään kestävästi tuotetun puun kansainvälistä kauppaa. Suomalainen metsäteollisuus panostaa edelleen puun alkuperäseurannan käytäntöjen jatkuvaan parantamiseen.