Raportti: Metsäteollisuuden kilpailukyky on riippuvainen toimivasta tieverkosta

Uutiset |

Tuore raportti toteaa Suomen tieverkon mahdollistavan metsäteollisuuden 12 miljardin euron vuotuiset vientitulot. Toimivalla logistiikalla ja tieverkolla on keskeinen merkitys toimialan kilpailukyvylle.

WSP Finland Oy:n selvitys tieverkon ja sen osien merkityksestä eri toimialojen kuljetusketjuille on julkistettu. Metsäteollisuus on yksi selvityksen rahoittajista. Tavoitteena oli selvittää eri kuljetusvirtojen jakaantumista tieverkolle sekä kuljetusvolyymien että kuljetettavan tavaran arvon perusteella.

Metsäteollisuus käyttää koko tieverkkoa aktiivisesti

Selvityksessä tarkasteltiin tieverkon merkitystä metsäteollisuudelle koko toimialan tasolla. Lisäksi tukki- ja kuitupuun, paperimassan ja sellun, paperin, kartongin ja painotuotteiden, mekaanisen metsäteollisuuden sekä hakkeen, purun ja energiapuun kuljetuksia tutkittiin omina kokonaisuuksinaan.

Raportti vahvistaa tieverkon keskeisen merkityksen metsäteollisuuden kilpailukyvylle ja kuljetusketjulle. Sen mukaan toimiva tiestö mahdollistaa toimialan 12 miljardin euron vuotuiset vientitulot.

Toimiala käyttää kattavasti Suomen koko tieverkkoa. Alan kuljetukset muodostavat 28 % maamme koko tiekuljetussuoritteesta.

Kilohinnaltaan arvokkaamman tavaran kuljetuksia on eniten pääteillä, kun volyymi puolestaan jakaantuu laajemmin koko tieverkolle. Raaka-ainekuljetuksia on paljon alemmalla tiestöllä, mutta myös pääteillä. Tuotekuljetukset keskittyvät lähinnä päätieverkolle. Yleisten teiden lisäksi yksityinen tieverkko ja metsätiet ovat oleellinen osa metsäteollisuuden kuljetusketjua.

Metsäteollisuuden vuotuisista, noin 80 miljoonan tonnin kuljetusvolyymeista Suomen sisällä 75 % on tiekuljetuksia. Investoinnit nostavat kuljetusmääriä vuositasolla useita miljoonia tonneja.

Väylänpidon suunnitteluun ja rahoitukseen tarvitaan pitkäjänteisyyttä

Kuluvalla hallituskaudella väylien kunnossapitoon on panostettu kiitettävästi. Oleellista on saada kunnossapitorahoitus pysyvästi kestävälle tasolle. Tämä edellyttää vähintään 200 miljoonan euron korotusta vuosirahoitukseen sekä yksityisteiden rahoituksen turvaamista. Lisäksi on välttämätöntä lisätä pitkäjänteisyyttä väylänpidon suunnittelussa ja rahoituksessa esimerkiksi 10-12 vuoden pitkän tähtäimen toimenpide- ja rahoitusohjelmalla.

Lisätietoja antaa

Outi Nietola

Logistiikkapäällikkö

040 194 4776