Metsänhoitoon ja metsien kasvun lisäämiseen panostettava

Uutiset |

Kotimaisen puun tarve metsäteollisuudessa on kasvanut viimeisten vuosien aikana. Tulevina vuosina energia- ja ilmastopolitiikan seurauksena myös puun energiakäyttö kasvaa. Metsien kasvukunnosta on pidettävä huolta, jotta metsäteollisuus, metsien hakkuumahdollisuudet ja hiilivarastot kehittyvät myönteisesti myös jatkossa.

Viime vuosikymmenien aikana metsänhoitoon tehtyjen investointien ansiosta metsämme kasvavat 107 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta vuodessa. Luonnonvarakeskus arvioi, että runkopuun kestävät hakkuumahdollisuudet ovat nykyisin 84,3 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Nuorten metsien varttuessa vuosittaiset hakkuumahdollisuudet nousevat  93 miljoonaan kuutiometriin vuodessa seuraavalla vuosikymmenellä, jos metsien hoidosta huolehditaan.

Metsän alkuvaiheen kehitys turvataan tehokkaalla metsänuudistamisella, ja oikein ajoitetulla taimikoiden ja nuorten metsien hoidolla.

Varttuneempien metsien hoidossa puolestaan oikea-aikaiset harvennukset ovat tärkein hoitotoimenpide.

Turvemailla vesitalouden hallinta mahdollistaa metsien hyvän kasvun. Vesitaloutta säädellään pääsääntöisesti ojaverkostojen kunnossapidolla, jotta liika vesi ei tukehduta puita. Sopivilla kohteilla vesitaloutta voidaan hallita myös jatkuvalla kasvatuksella, jolloin puusto pitää vedenpinnan oikealla tasolla.

Tieverkoston ylläpito on puolestaan koko metsätalouden harjoittamisen perusedellytys. Tieverkosto edistää samalla metsien virkistyskäyttöä ja mahdollistaa esimerkiksi metsäpalojen tehokkaan torjunnan.