Puukauppatilastot

Uutiset |

Puukauppatilastoissa julkaistaan Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten ostomäärät yksityismetsistä sekä kantohinnat hakkutavoittain ja puutavaralajeittain. Tilastoa päivitetään joka maanantai. Puun hintaan vaikuttavat monet eri tekijät.

Kantohinnat hakkuutavoittain

Tilastokuviossa harmaa pylväs osoittaa uudistushakkuissa maksetun kantohinnan, vihreä harvennushakkuu- ja sininen ensiharvennuskohteissa maksetun kantohinnan tukeille ja kuitupuulle. Oranssi viiva osoittaa kaikissa pystykaupoissa maksetun keskikantohinnan.

Tukkien kantohintojen kehitys

Tilastokuviossa on tukkien kantohintojen kehitys pidemmällä aikavälillä.

Kuitupuun kantohintojen kehitys

Tilastokuviossa on kuitupuun kantohintojen kehitys pidemmällä aikavälillä.

Puun ostomäärät

Tilastokuviossa on Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten ostomäärät yksityismetsistä viikoittain.

Puun hintaan vaikuttavat monet eri tekijät

Metsänomistajalle maksettavaan kantohintaan vaikuttavat:

  • puusta valmistettujen tuotteiden markkinatilanne 
  • puulaji, puuston koko ja laatu (tukki/kuitu) 
  • hakkuutapa (uudistushakkuu/harvennus/ensiharvennus) 
  • korjattavan puuston määrä (kuutiota/ha) 
  • leimikon koko (kuutiomäärä ja pinta-ala) 
  • leimikon korjuukelpoisuus – maasto ja tiestö (talvi/kesä/kelirikko) 
  • metsä- ja kaukokuljetusmatkat

Esimerkiksi harvennushakkuut ovat uudistushakkuita huomattavasti työläämpiä ja korjuukustannukset nousevat niissä korkeammiksi. Uudistettavilta alueilta saadaan selvästi enemmän puuta kuin harvennuksissa, keskimäärin 200 kuutiota hehtaarilta ja se on kooltaan järeämpää. Ensiharvennuskohteissa puuta kertyy yleensä alle 50 kuutiota hehtaarilta ja pääosin kuitupuuta.

Keskimäärin puolet leimikoista on korjattavissa vain talvella. Kesä- ja varsinkin kelirikkoajan korjuukohteille on koko ajan kysyntää. Talvileimikoiden korjuuaika on erityisesti Etelä-Suomessa lyhyt ja kelirikkoaikana korjuu ei maaston ja tiestön huonon kunnon takia ole lainkaan mahdollista. Tämä vaikuttaa puun hinnoitteluun.

Lisätietoja antaa

Anu Islander

Metsäasiantuntija

040 729 3678