Metsäteollisuus toteuttaa YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteita

Uutiset |

Metsäteollisuudella on tärkeä rooli vuonna 2015 hyväksyttyjen YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG) toimeenpanossa sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti.

Metsäteollisuus tuo markkinoille uusiutuvista ja kierrätettävistä raaka-aineista valmistettuja, ekologisesti kestäviä tuotteita, joilla ihmisten ja yhteiskunnan riippuvuutta ehtyvistä luonnonvaroista voidaan vähentää. Vastuullisuus on mukana aina metsästä tuotantoon ja lopputuotteiden kuljettamisesta kierrätykseen asti.

Vuonna 2013 metsäteollisuus julkaisi alan yhteiset ympäristö- ja vastuullisuussitoumukset vuoteen 2020 mennessä. Sitoumusten toteutus on edennyt hyvin.

Alla kuvataan, miten metsäteollisuuden koko toiminta edistää usean YK:n tavoitteen toteutumista.

YK:n kestävän kehityksen tavoite Metsäteollisuuden toiminta tavoitteen edistämiseksi

SDG 2. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta.

Uusiutuvista ja kierrätettävistä luonnonvaroista valmistetut pakkaukset ovat tärkeä osa toimivaa ruokaketjua. Pakkaukset auttavat suojaamaan tuotteita koko toimitusketjun ajan. Uusiutuvista luonnonvaroista valmistettujen tuotteiden avulla voidaan myös vähentää ruokahävikkiä kestävällä tavalla.

SDG 6. Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille.

Metsäteollisuus käyttää vettä tehokkaasti ja vähentää vesistökuormitusta jatkuvasti. Metsäteollisuus on investoinut vähäpäästöiseen teknologiaan. Tänä päivänä sama vesilitra kiertää tehtaalla jopa 15 kertaa. Ala hyödyntää 0,2 prosenttia Suomen käytettävissä olevista vesivaroista. Käytön ja puhdistuksen jälkeen vesi palautuu takaisin luontaiseen kiertoon. Vesi kiertää luonnossa jatkuvasti. Tässä metsät ja kestävä metsätalous ovat tärkeässä roolissa.

SDG 7. Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.

Metsäteollisuudella on keskeinen rooli uusiutuvan energian ja energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisessa. Suomen uusiutuvasta energiasta 2/3 on metsäteollisuussidonnaista. Uusiutuvan energian osuus Suomen metsäteollisuuden omassa energiantuotannossa on 84 %. Metsäteollisuus parantaa prosessiensa energiatehokkuutta jatkuvasti.

SDG 8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Metsäteollisuus työllistää Suomessa suoraan 42 000 ja välillisesti 150 000 henkilöä. Metsäteollisuus on Suomen suurin vientiala, vuonna 2015 alan viennin kokonaisarvo oli 11,6 miljardia euroa. Koko maan viennistä 22 % tulee metsäteollisuudesta.

Työhyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu keskeisenä osana metsäteollisuusyritysten toimintaan. Erityisesti panostetaan työtapaturmien ehkäisemiseen ja työkyvyn ylläpitoon.

SDG 9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.

Metsäteollisuus uudistuu kovaa vauhtia. Olemassa olevien biotalouskonseptien rinnalle rakennetaan uutta liiketoimintaa innovatiivisilla kestävän kehityksen ratkaisuilla. Metsäteollisuus panostaa resurssitehokkuuteen, joka tuo merkittävää lisäarvoa. Kaatopaikalle päätyvien materiaalien osuus on alle 0,3 prosenttia tehtaille tulevien raaka-aineiden määrästä. Metsäteollisuus luo teollisia symbiooseja paikallisten kumppanuuksien avulla.

Metsäteollisuus toimii yhtä vastuullisesti kansallisesti ja kansainvälisesti sekä edellyttää vastuullisuutta yhteistyökumppaneiltaan koko arvoketjussa.

SDG 11. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Metsäteollisuus ja metsätalous ovat merkittävä työllistäjä kaikkialla Suomessa. Metsäala tarjoaa toimeentuloa ja elinvoimaisuutta myös haja-asutusalueille. Tämän lisäksi tehtaat tuottavat uusiutuvaa energiaa yhteiskunnalle. Tehtaiden ympäristöasioista pidetään huolta.

Puurakentamista lisäämällä syntyy kestäviä asuinyhdyskuntia. Puurakennus varastoi hiilidioksidia koko elinkaarensa ajan.

SDG 12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Metsäteollisuus tarjoaa uusiutuvasta ja kierrätettävästä raaka-aineesta valmistettuja ekologisesti kestäviä tuotteita. Uusiutuvista luonnonvaroista valmistetut tuotteet voivat korvata uusiutumattomista luonnonvaroista valmistettuja tuotteita. Metsäteollisuuden puuraaka-aine tulee kestävästi hoidetuissa metsissä. Metsäteollisuus edistää kiertotaloutta.

SDG 13. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Kestävästi hoidetut metsät ovat hiilinieluja. Aktiivisen metsätalouden ansiosta metsiemme kasvu on vuosikymmenien ajan kiihtynyt. Metsiä uudistamalla ja hoitamalla varmistetaan, että hiilidioksidia sitoutuu metsiin jatkossakin. Metsän kasvua lisäämällä voidaan sekä lisätä puun käyttöä, että kasvattaa metsien hiilivarastoa.

Hiilidioksidi säilyy varastoituneena myös valmiissa metsäteollisuuden tuotteissa. Puun lisääntyvä käyttö esimerkiksi rakentamisessa kasvattaa rakennuksiin sitoutuvaa hiilivarastoa ja vähentää hiilen määrää ilmakehässä.

Metsäteollisuuden fossiiliset hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet lähes 70 % tuotettua tonnia kohti vuodesta 1990. Metsäteollisuudella on tärkeä rooli matkalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, sillä metsäteollisuus tuottaa uusiutuvaa energiaa sekä omaan käyttöönsä, että yhteiskunnalle kaukolämmöksi.

SDG 14. Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä.

Metsäteollisuus käyttää vettä vastuullisesti ja käytetty vesi puhdistetaan tehokkaasti ennen vesistöön laskemista. Vesistövaikutuksia seurataan jatkuvasti. Metsätalouden vesistövaikutuksia pienennetään vapaaehtoisesti esimerkiksi noudattamalla metsäsertifioinnin kriteerejä. Metsäteollisuuden biohajoavat tuotteet eivät roskaa maailman meriä.

SDG 15. Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.

Metsäteollisuus edistää metsäsertifiointia, talousmetsien luonnonhoitoa ja vapaaehtoista metsien suojelua. Suomen metsät on sertifioitu laajimmin koko maailmassa.

Metsäteollisuuden metsäympäristöohjelman tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä edelleen parantaa alan toimintaa metsäympäristöasioissa sekä lisätä aktiivista ja avointa viestintää. Puuhun perustuvan biotalouden kasvaessa on entistä tärkeämpää varmistaa, että kestävyyden eri osa-alueet ovat tasapainossa.

SDG 17. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Metsäteollisuus on aktiivinen toimija vastuullisuusfoorumeissa kansallisesti ja kansainvälisesti. Laajan sidosryhmäyhteistyön avulla metsäteollisuus rakentaa kumppanuuksia koko arvoketjussa. Tutkimus- ja kehitysyhteistyöllä edistetään alan uudistumista ja innovaatioita.

Lisätietoja antaa

Fredrik Blomfelt

Ympäristöpäällikkö

040 705 7389