Metsäteollisuuden ympäristö- ja vastuullisuustyö tuottaa tulosta

Uutiset |

Metsäteollisuus sopi omaehtoisesti yhteiset ympäristö- ja vastuullisuussitoumukset vuonna 2012. Jo kolmessa vuodessa sitoumuksissa näkyy merkittävää edistystä.

Uusiutuva metsäteollisuus tuottaa menestystä biotaloudesta muun muassa kestävästi hoidetun metsätalouden ansiosta. Alalla tuotetaan uusiutuvista ja kierrätettävistä raaka-aineesta ekologisesti kestäviä tuotteita entistä vähemmillä ympäristöpäästöillä. Vuonna 2012 metsäteollisuusyritykset sopivat ympäristö- ja vastuullisuussitoumuksista, joiden mukaan ala sitoutuu omaehtoisesti kehittämään toimintaansa eri osa-alueilla vuoteen 2020 mennessä. Osa-alueissa huomioidaan metsäteollisuuden vastuu yhteiskunnasta, ympäristöstä ja luonnonvaroista.

Metsäteollisuusyrityksen raportoivat ympäristövaikutuksistaan vuosittain, ja vuodelle 2020 asetettujen tavoitteiden kehittymistä seurataan. Hyvin hoidetut ympäristö- ja vastuullisuusasiat ovat olennainen kilpailutekijä suomalaiselle metsäteollisuudelle.

Sertifioidun puun käyttö ja jätteiden hyödyntäminen hyvällä mallilla

Kesällä 2015 julkaistu väliraportti kertoo, että metsäteollisuuden käyttämästä puusta 85 prosenttia oli sertifioitua vuonna 2014. Sertifiointiprosentti on noussut hyvin, mutta sertifioidun puun hankintaan vaikuttavat myös monet metsäteollisuusyritysten ulkopuoliset tekijät. Sertifioidun puun osuuden pitäminen näin korkealla tasolla edellyttää muun muassa alueellisen ryhmäsertifioinnin kattavuuden turvaamista. Metsäteollisuuden tavoitteena on pitää sertifioidun puun ja kuidun osuus vähintään 80 prosentissa.

Myös kaatopaikkajätteen määrän vähentämisessä on saavutettu merkittävää kehitystä. Vuonna 2014 metsäteollisuudessa tuotettiin kaatopaikkajätettä 35 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011. Tavoitteena on ollut vähentää kaatopaikkajätettä ainakin 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Jätteen määrän vähenemiseen ovat vaikuttaneet muun muassa uudet kierrätyskohteet sekä orgaanisen jätteen hyödyntäminen aiempaa enemmän energiaksi. Metsäteollisuudessa syntyvistä sivuvirroista reilusti yli 90 prosenttia hyödynnetään joko materiaalina tai uusiutuvan energian tuotannossa.

Metsäteollisuus lisää myös edistyksellisesti uusiutuvan energian käyttöä. Vuonna 2014 uusiutuvan energian osuus metsäteollisuuden energiantuotannosta oli 84 prosenttia, kun se vuonna 2011 oli 78 prosenttia.

Työ jatkuu

Vuonna 2012 sovituissa kymmenessä sitoumuksessa riittää vielä työtä, jotta päästään vuodelle 2020 asetettuihin tavoitteisiin. Esimerkiksi kemiallista hapenkulutusta (COD) täytyy vähentää vielä seitsemän prosenttiyksikköä tuotantotonnia kohti vuoteen 2020 mennessä.

Toinen vaativa tavoite on parantaa uhanalaisten lajien elinmahdollisuuksia siten, että vuonna 2010 tunnetuista uhanalaisista lajeista pienempi osa on uhanalaisia vuonna 2020. Tavoitteeseen pääseminen vaatii metsien vapaaehtoisen suojelun jatkamista sekä talousmetsien luonnonhoitomenetelmien käytön laajentamista. Myönteistä kehitystä näkyy jo lahopuun määrien kasvussa.

Tulevien vuosien tavoitteita ovat lisäksi toimintaketjun vastuullisuuden edistäminen sekä alan sidosryhmien yhteistyön ja vuoropuhelun parantaminen.

 

Lisätietoja antaa

Fredrik Blomfelt

Ympäristöpäällikkö

040 705 7389