Metsäteollisuuden ympäristö- ja vastuullisuussitoumukset: Vastuullisuus biotalouden kehittämisen ytimessä

Uutiset |

Metsäteollisuus kantaa vastuunsa ja kehittää jatkuvasti toimintaansa. Alan yhteiset sitoumukset ympäristö- ja vastuullisuusasioissa vuoteen 2020 mennessä julkaistiin keväällä 2013.

Metsäteollisuus aloitti vuonna 2011 keskustelun siitä, miten voimme omaehtoisesti kehittää toimintaamme ympäristö- ja vastuullisuuskysymyksissä. Lopputuloksena syntyi muun muassa alan yhteiset sitoumukset ympäristö- ja vastuullisuuskysymyksissä vuoteen 2020 mennessä.

Metsäteollisuuden vahvuutena on, että tuotteet perustuvat uusiutuvaan, kierrätettävään ja biohajoavaan luonnonvaraan. Uusiutuvaan materiaaliin perustuvilla tuotteilla ja ratkaisuilla voidaan kulutusta ohjata kestävämpään suuntaan.

Olemme ylpeitä siitä, että suomalainen metsäteollisuus on vaikuttavien ympäristötoimenpiteiden esimerkki, ja olemme jo pitkään kehittäneet toimintaamme ympäristö- ja vastuullisuuskysymyksissä.

Edelläkävijyys edellyttää metsäteollisuudelta kuitenkin jatkuvaa parantamista ympäristö- ja vastuullisuusasioissa koko arvoketjussa. Menestyminen edellyttää yhteistyötä ja vuoropuhelua eri toimijoiden välillä sekä kuuntelua puolin ja toisin. Ne ovat paras tapa viedä asioita eteenpäin ja parantaa toimintaamme.

Metsäteollisuuden ympäristö- ja vastuullisuussitoumukset 2020: Vastuullisuus biotalouden kehittämisen ytimessä

YHTEISKUNTA: Innovatiivisten ja ekologisesti kestävien tuotteiden ja ratkaisujen tarjoaja

  • Vastaamme kestävällä tavalla ihmisten ja yhteiskunnan tarpeisiin sekä maailman ilmasto-, energia- ja ympäristöhaasteisiin uusiutuvaan ja kierrätettävään raaka-aineeseen perustuvilla tuotteilla ja ratkaisuilla.
  • Toimimme yhtä vastuullisesti kansallisesti ja kansainvälisesti sekä edellytämme vastuullisuutta yhteistyökumppaneiltamme koko arvoketjussa.
  • Kerromme ja raportoimme avoimesti ympäristö- ja vastuullisuusasioista ja käymme aktiivista vuoropuhelua keskeisten sidosryhmiemme kanssa.

LUONNONVARAT: Käytön ja suojelun edistäminen

  • Varmistamme käyttämämme puun alkuperän ja sen laillisuuden. Edistämme metsäsertifiointijärjestelmien käyttöä. Tavoitteena on, että metsäteollisuuden käyttämästä puusta ja kuidusta vähintään 80 prosenttia on sertifioitua vuonna 2020. Edistämme lisäksi vastuullisuutta kaikkien raaka-aineiden hankintaketjuissa.
  • Edistämme monipuolisesti eri metsänkäsittelymenetelmien käyttöä ja vapaaehtoista suojelua metsäluonnon monimuotoisuuden kehittämiseksi. Tavoitteenamme on parantaa metsien uhanalaisten lajien elinmahdollisuuksia siten, että vuonna 2010 tunnetuista uhanalaisista lajeista pienempi osa on uhanalainen vuonna 2020. Sitoudumme soiden ja turvemaiden kestävään ja vastuulliseen käyttöön sekä suojeluun.
  • Suomalaisten metsäteollisuusyritysten puunkäyttö ei johda sademetsien vähenemiseen eikä maankäyttö kilpaile ruoantuotannon kanssa.

YMPÄRISTÖ: Ympäristövaikutusten hallinta sekä energia- ja materiaalitehokkuus

  • Lisäämme ilmastomyönteisen uusiutuvan energiantuotannon osuutta ja olemme jatkossakin Suomen merkittävin uusiutuvan energian tuottaja. Sitoudumme energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen ja edesautamme Suomelle asetettujen velvoitteiden saavuttamista.
  • Jatkamme omaehtoisesti ja paikallisiin olosuhteisiin perustuen veden käytön tehokkuuden parantamista sekä vesistökuormituksen systemaattista vähentämistä. Tavoitteenamme on vähentää tuotantolaitosten kemiallista hapenkulutusta (COD) 10 % tuotantotonnia kohti vuoteen 2020 mennessä (1). Lisäksi sitoudumme omalta osaltamme vähentämään metsätalouden vesistöön kohdistuvaa kiintoaines- ja ravinnekuormitusta.
  • Käytämme tuotannossamme raaka-aineet tarkasti hyödyksi. Tutkimme aktiivisesti uusia mahdollisuuksia tuotannon sivuvirtojen hyödyntämiseen ja kehitämme edelleen teollisia symbiooseja, joissa yhden jäte on toisen raaka-aine. Tavoitteenamme on vähentää kaatopaikkajätteiden määrää 30 % vuoteen 2020 mennessä (1).
  • Pienennämme tuotteidemme elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Puutuoteteollisuudessa pidennämme ilmastomyönteisten tuotteidemme elinkaarta sekä kehitämme tuotteidemme kierrätettävyyttä. Edistämme paperin ja kartongin kierrätystä kaikilla markkinoilla.

 (1) Vertailuvuosi 2011

 

 

 

Lisätietoja antaa

Fredrik Blomfelt

Ympäristöpäällikkö

040 705 7389