Metsäsertifiointi edistää vastuullista metsätaloutta

Uutiset |

Metsäteollisuus tukee puolueettomien ja laajasti hyväksyttyjen kansainvälisten sertifiointijärjestelmien käyttöä. Metsien sertifioinnilla voidaan varmistaa, että metsien kestävän käytön perusteet ovat kunnossa ja kansainvälinen vertailtavuus säilyy.

Suomen talouskäytössä olevista metsistä noin 85 prosenttia on sertifioitu. Koko maailman metsistä sertifioitu on ainoastaan noin 10 prosenttia.

Suomessa on käytössä kaksi maailmanlaajuista sertifiointijärjestelmää FSC ja PEFC. Ne pohjautuvat laajapohjaisissa prosesseissa kehitettyihin kestävän metsätalouden kriteeristöihin. Suomen talouskäytössä olevista metsistä noin 85 prosenttia on PEFC-sertifioituja. Kiinnostus FSC-sertifiointia kohtaan on kasvanut viime vuosina. FSC-sertifioitujen metsien pinta-ala on noin 1,5 miljoonaa hehtaaria, mikä vastaa kuutta prosenttia talouskäytössä olevista metsistä. Lähes kaikki Suomen FSC-sertifioidut metsät ovat myös PEFC-sertifioituja. 

Metsäsertifiointi on tehokas keino varmentaa puun laillisuus ja taistella metsien hävittämistä vastaan

Kestävää metsätaloutta edistävien metsäsertifiointijärjestelmien käytöllä ja kehittämisellä voidaan edistää monipuolista metsien käyttöä ja kestävää raaka-aineen hankintaa maailmanlaajuisesti. Puun hankinta sertifioiduista metsistä on osa nykyaikaisen teollisuuden laadunvalvontaa ja osoitus vastuullisesta toiminnasta. Puun alkuperän ja hankintaketjun sertifiointi on entistä tärkeämpää alan kansainvälistyessä.

Puun laillisuus ja alkuperän merkitys ovat ajankohtaisia teemoja. EU:n puutavara-asetuksen velvoitteet tulivat voimaan maaliskuussa 2013. Sekä PEFC että FSC ovat päivittäneet puun alkuperän seurantaa koskevia vaatimuksiaan (Chain of Custody, CoC), ja niitä voidaan nyt hyödyntää osoitettaessa puun laillinen alkuperä.

Ulkopuoliset arvioinnit sertifioinnin laadun tae

Metsäteollisuus toimii sen puolesta, että metsäsertifiointi koetaan markkinoilla myönteisenä, kestävää kehitystä tukevana ja lisäarvoa antavana.

Metsäsertifioinnin perustana olevat ulkopuoliset arvioinnit varmistavat metsäteollisuudelle ja sen asiakkaille, että metsien taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöarvot huomioidaan kestävällä tavalla. Sertifiointi takaa, että tuotteisiin käytetty puu tulee kestävästi hoidetuista metsistä.

On tärkeää, että käytettävissä on useita luotettavia sertifiointijärjestelmiä. Tällöin metsänomistaja voi valita parhaiten paikallisiin olosuhteisiin soveltuvan järjestelmän. Myös kilpailu järjestelmien välillä sekä avoin vuorovaikutus ja tieteellinen keskustelu parantavat metsäsertifioinnin laatua ja edistävät järjestelmien kehitystä.

Metsien sertifiointi sisältyy monen EU-maan julkisen sektorin hankintoja koskeviin ohjeisiin

Ohjeilla kehitetään julkisen sektorin hankintapolitiikkaa ohjaamalla hankintoja ympäristöystävällisempään suuntaan. Tällöin arvioidaan usein myös eri metsäsertifiointijärjestelmien soveltuvuutta hyvän metsänhoidon todentamiseen. Siksi on tärkeää pitää huolta, että yksittäisten jäsenmaiden tai EU:n kestävää kehitystä tukevat järjestelmät tunnustetaan kaikissa maissa. Näin varmistetaan jäsenvaltioiden tuotteiden vapaa liikkuminen sisämarkkinoilla.

Eri sertifiointijärjestelmiä on EU-maissa hyväksytty osoitukseksi kestävästä metsätaloudesta. Keskustelun painopiste tuleekin suunnata sertifiointijärjestelmien keskinäisestä vertailusta maailmanlaajuiseen kestävän metsätalouden edistämiseen.

Metsäsertifiointi kehittyy jatkuvasti

Metsäteollisuus ry osallistuu muiden sidosryhmien kanssa aktiivisesti metsäsertifioinnin kehitystyöhön. Laajapohjaisessa kansallisessa työrymässä päivitetty PEFC:n kotimaan metsänhoito-standardi otettiin käyttöön vuonna 2016. 

Suomen FSC-standardi sai kansainvälisen hyväksynnän tammikuussa 2011. FSC:n uudet kansainväliset periaatteet ja kriteerit hyväksyttiin keväällä 2012. Yleiset kansainväliset indikaattorit kriteereille hyväksyttiin keväällä 2015. Niiden pohjalta toteutettavaa FSC:n kansallisen metsänhoidon standardin päivitystä ollaan aloittamassa.  

Lisäksi FSC Suomi työstää kansallista riskinarviointia FSC:n kontrolloidun puun osalta. Työ perustuu FSC:n vuoden 2011 yleiskokouksessa tehtyyn päätökseen, jonka mukaan yritysten tekemä kontrolloitua puuta koskeva riskinarviointi poistuu, ja vastuu kansallisesta riskinarvioinnista siirtyy kansallisille organisaatioille.

Lisätietoja:

FSC-sertifiointi: Inka Musta ja Karoliina Niemi

PEFC-sertifiointi: Jim Antturi ja Anu Islander

Lisätietoja antaa

Karoliina Niemi

Metsäjohtaja

050 567 9093