Metsäsektorin työvoimatarpeet arvioitu vuoteen 2020

Uutiset |

Metsä-, puu- ja paperialan työvoimatarpeet on arvioitu vuoteen 2020 asti Metsätehon julkaisemassa Metsäsektorin työvoimatarve – Savotta 2020 -raportissa. Koulutettuja ja osaavia työntekijöitä tarvitaan metsäsektorille, heidän sijoittumisensa työvoimatarpeen mukaan sektorin sisällä on kuitenkin haasteellista.

Metsätalouden työvoimatarve kasvaa. Alalle tarvitaan uutta työvoimaa keskimäärin 1120-1360 henkilöä vuodessa. Metsänhoitotöiden koneellistuminen vähentää metsureiden kysyntää, mutta metsäkoneen ja puutavara-auton kuljettajia tarvitaan lisää. Osaavan työvoiman puute on merkittävä este puunkorjuu- ja puunkuljetusyritysten kannattavalle kasvulle. Kuljettajakoulutuksen määrällisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamiseen on kiinnitettävä huomiota. Metsäalan kuljettajakoulutusjärjestelmä onkin arvioitu ja sitä ollaan parhaillaan kehittämässä. Metsätalousinsinöörejä ja metsänhoitajia valmistuu metsäalan tämänhetkiseen työmarkkinatarpeeseen nähden riittävästi.

Puutuotealalle valmistuu toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta lukumääräisesti riittävästi työntekijöitä, mutta he eivät päädy toimialan sisällä työskentelemään sinne, missä tarvetta olisi. Riittävä toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden kouluttaminen alalle on haasteellista koulutusohjelmien vähäisen määrän vuoksi. Puurakentamisen kehittymisen kannalta olisi tärkeää saada puurakenteiden koulutus liitettyä osaksi rakentamisen koulutusta kaikilla koulutusasteilla.

Massa- ja paperialalla työvoimatarpeen arvioimista vaikeuttaa alan nopea muutos. Laaja-alainen prosessiteollisuuden ammatillinen perustutkinto antaa koulutettaville monipuoliset valmiudet ja mahdollisuudet sijoittua prosessiteollisuuden eri aloille ja tehtäviin. Uusien työntekijöiden tarjonta ja osaaminen eivät kuitenkaan kaikilta osin vastaa metsäteollisuuden tarpeita, ja alan yritykset ovatkin aloittaneet järjestämään oppisopimuskoulutusta, jonka kautta valmistuu noin 100 henkilöä vuosittain. Diplomi-insinöörejä ja AMK-insinöörejä tarvittaisiin enemmän, sillä he työllistyvät laajasti koko metsäsektorille.

Työvoimatarpeen ja koulutuksen vastattava toisiaan

Koulutusta on kehitettävä työelämän tulevaisuuden tarpeita ennakoiden. Metsäteollisuuden rakennemuutos on luonut mahdollisuuden alan uudistumiseen. Myös jatkossa ammattilaisia tarvitseva vientiteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti merkittävän määrän suomalaisia.

Sellu-, paperi- ja kartonki- sekä saha- ja levyprosessien ja tuotteiden vahvoja osaajia tarvitaan jatkossakin. Uudet liiketoiminta-alueet mm. puurakentamisessa, biojalostamoissa ja pakkausteollisuudessa luovat tarvetta uudelle osaavalle työvoimalle. Energia- ja ainespuun käytön kasvu lisäävät metsätalouden työvoiman tarvetta.

Metsäsektorin koulutuksen mitoituksessa on tärkeää huomioida kaikilla aloilla ja koulutusasteilla koulutuksen keskeyttäneiden määrä ja valmistuneiden siirtyminen muille aloille, jotta todellinen työvoiman tarjonta vastaa rekrytointitarvetta.

Lisätietoja:
Markus Strandström, tutkija, Metsäteho Oy, puh. 040 571 3893
Anne Kettunen, koulutuspoliittinen asiantuntija, Metsäteollisuus ry, 09 132 6654

Metsäsektorin työvoimatarve Savotta 2020