Metsäsektorin teknologiayhteisö FTP edistää eurooppalaista tutkimusyhteistyötä

Uutiset |

Metsäsektorin teknologiayhteisö (Forest-Based Sector Technology Platform) muodostaa Euroopassa alan keskeisten toimijoitten verkoston. Sen tavoitteena on vaikuttaa EU:n tutkimusohjelmiin siten, että metsäperusteisiin tutkimushankkeisiin kohdennettaisiin tutkimusrahaa ja tehostetaan eurooppalaisen metsäsektorin yhteistä tutkimusta. 

FTP:n käynnistäjinä toimivat eurooppalaiset metsänomistajat ja teollisuusyritykset, minkä johdosta FTP:n omistajia ovat Euroopan paperiteollisuuden järjestö CEPI, Euroopan puutuoteteollisuuden järjestö CEI-Bois sekä Euroopan metsänomistajien järjestöt CEPF ja Eustafor. FTP on yksi Euroopan 36 teknologiayhteisöistä, joille on annettu erityinen asema EU:n tutkimusohjelma Horisontti 2020:n toimeenpanossa.  

Suurin EU:n käynnissä oleva tutkimusrahoitusohjelma on Horizon 2020. Horisontti 2020 on EU:n puiteohjelma kattaen vuodet 2014-2020 ja siitä rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita yhteensä lähes 80 miljardilla eurolla. Vuosina 2008-2015 eurooppalainen metsäsektori onnistui saamaan tutkimusprojekteihinsa EU:n puiteohjelmarahoitusta yhteensä noin 725 miljoonaa euroa ja tätä voi pitää hyvänä saavutuksena.

Metsäsektorin teknologiayhteisön työtä ohjaavat Visio 2030 ja strateginen tutkimusohjelma (SRA). Visiossa kuvaillaan Euroopan metsäsektorin yhteisiä näkemyksiä alan tulevaisuuden kehityksestä ja kuinka vision toteuttaminen hyödyttää eurooppalaisia. Strateginen tutkimusohjelma sisältää tutkimus- ja innovaatiotoimenpiteiden kehyksen.

FTP:n alla toimii eri Euroopan maissa kansalliset tukiryhmät eli national support groupit (NSG). NSG:t koostuvat vaihtelevasti yritysedustajista, tutkijoista, viranomaisista tai muista sidosryhmistä. FTP:llä on yhteensä 15 maassa aktiivinen kansallinen taustaryhmä, joista Suomen ryhmä on ollut aktiivisimpien joukossa. Metsäteollisuus ry on Suomen kansallisen tukiryhmän sihteerinä.

Euroopan komissio ja Euroopan biomassoja jalostava sektori perustivat kesällä 2013 julkisen ja yksityisen sektorin biopohjaisen teollisuuden kumppanuushankkeen (public-private partnership, PPP): Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU). Hankkeen noin 3,7 miljardin euron rahoituksesta 2/3 tulee teollisuudelta ja EU-komissio rahoittaa hanketta kolmasosalla, eli lähes miljardilla eurolla osana Horisontti 2020 -puite-ohjelmaa. Kumppanuudella halutaan kannustaa ja kehittää eurooppalaista biotaloussektoria, niin tutkimusta kuin teollisia innovaatioita. Tavoitteena on, että Eurooppa ottaa selkeän johtoaseman biotaloudessa.