Metsähakkeen käyttö vahvassa kasvussa

Uutiset |

Metsähakkeen käyttö kasvaa nopeasti. Metsäntutkimuslaitoksen selvityksen mukaan lämpö- ja voimalaitokset käyttivät energiantuotannossa vuonna 2012 metsähaketta ennätysmäärän eli 8,3 miljoonaa kuutiota, mikä vastaa noin 16,5 terawattituntia. Hakkeen käyttö kasvoi edellisvuodesta yli 10 prosenttia.

Metsähakkeella on suuri merkitys uusiutuvalle energialle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaan vuonna 2020 uusiutuvien energianlähteiden osuus sähkön ja lämmön tuotannossa tulisi olla 38 %, mikä vastaa 134 terawattituntia. Tästä metsähakkeen osuuden tulisi olla 25 terawattituntia, mikä vastaa noin 12,5 – 13 miljoonaa kuutiometriä metsähaketta.

”Metsähakkeen osuuden kasvattaminen osana uusiutuvia energianlähteitä etenee hyvin. Lämpö- ja voimalaitoksien käyttämän metsähakkeen vuosittainen noin 10 prosentin kasvu riittää siihen, että uusiutuvalle energialle asetetut tavoitteet saavutetaan metsähakkeen osalta”, sanoo toimialapäällikkö Jouni Valtanen Metsäteollisuus ry:stä.

Metsähakkeen raaka-aineista merkittävin on pienpuu (karsittu ranka, karsimaton pienpuu ja kuitupuu), joka kattaa lämpö- ja voimalaitosten metsähakkeen käytöstä (3,6 milj. kuutiota) lähes puolet. Hakkuutähteiden osuus on vastaavasti noin kolmannes metsähakkeen vuosittaisesta käytöstä. Metsähakkeen viime vuosien kasvu johtuu pienpuun, hakkuutähteiden sekä myös kantojen ja juurakoiden käyttö lisääntymisestä. Käytetystä metsähakkeesta on tuontitavaraa vain noin 6 prosenttia.

Vuonna 2012 lämpö- ja voimalaitosten osuus metsähakkeen energiakäytöstä oli 92 prosenttia, loput käytettiin pientaloissa. Lämpö- ja voimalaitoskäytön sekä pienkäytön lisäksi metsähakkeen kysyntää lisäävät tulevaisuudessa myös uudentyyppiset biopohjaiset tuotteet. Nestemäisten biopolttoaineiden, bioöljyn, biokaasun ja biohiilen tuotanto tulevat myös tarvitsemaan merkittäviä määriä metsähaketta lähivuosien aikana.

Lisätietoja:
toimialapäällikkö Jouni Valtanen, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6638 tai 040 751 3386