Lähes kaikella ihmisen toiminnalla on hiilijalanjälki

Uutiset |

Hiilijalanjälki kuvaa tuotteen, palvelun tai toiminnon elinkaaren aikana tuottamaa ilmastokuormaa.

Metsäteollisuusyritykset hidastavat ilmastonmuutosta pienentämällä hiilijalanjälkeään. Vuonna 2010 massa- ja paperiteollisuuden hiilidioksidipäästöt olivat kolme miljoonaa tonnia. Tuotettua tonnia kohden päästöt ovat vähentyneet 60 prosenttia vuodesta 1990.

Hiilijalanjälki kertoo tuotteen, palvelun tai toiminnon elinkaaren aikana tuottaman hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen määrän. Myös ihmisille voidaan laskea hiilijalanjälki, jolloin laskennassa huomioidaan mahdollisimman kattavasti kaikki ihmisen toiminnan aiheuttamat CO2-päästöt.

Hiilijalanjälki on osa tuotteen elinkaaritarkastelua, jonka tarkoituksena on arvioida tuotteen elinkaaren aikana käyttämät resurssit ja ympäristötaakat. Lisäksi hiilijalanjälki on läheistä sukua ekologiselle jalanjäljelle, joka kuvaa ihmisten kuluttaman ravinnon, materiaalien ja energian tuottamiseen sekä syntyneiden jätteiden käsittelyyn tarvittavaa maa- ja vesialuetta.

Hiilijalanjälki voidaan laskea monella tavalla, mikä hankaloittaa hiilijalanjälkien vertailua

Yksinkertaisimmissa laskelmissa huomioidaan vain elinkaaren aikaiset CO2-päästöt, kun monimutkaisemmat laskelmat sisältävät myös muita kasvihuonekaasuja. Kaikki kasvihuonekaasut ilmoitetaan hiilidioksidiyksikköinä (CO2-ekvivalentti), minkä vuoksi tarvitaan muuntokertoimia, kun halutaan laskea yksittäisen kasvihuonekaasun ilmastovaikutus suhteessa hiilidioksidiin.

Hiilijalanjälkilaskennassa tarkastellaan suorien päästöjen lisäksi myös epäsuoria päästöjä. Suorien kasvihuonepäästöjen lähde on tarkasteltavan tahon omistama, ja päästöt syntyvät välittömästi tietyn toiminnan tuloksena kuten autolla ajamisen CO2-päästöt. Kuluttajan hiilijalanjälkeä laskettaessa epäsuoriin päästöihin lukeutuvat esimerkiksi jonkin tuotteen valmistuksessa syntyvät päästöt. Epäsuorien päästöjen kohdistaminen tietylle henkilölle, tuotteelle tai toiminnolle onkin usein suorien päästöjen arviointia hankalampaa.

Hiilijalanjäljen tarkoitus on antaa tietoa tekojen ja kulutusvalintojen vaikutuksesta ilmastonmuutokseen. Sillä on monenlaisia hyödyntämismahdollisuuksia kuten tuotemerkinnät, tuotantoketjun päästöjen arviointi ja yritysten ilmastostrategian seuranta.

Lisätietoja antaa

Maija Rantamäki

Kansainvälisten ja EU-metsäasioiden päällikkö (äitiysvapaalla)

040 828 3012