Keskisuurten polttolaitosten direktiivistä kohtuullinen lopputulos metsäteollisuudelle

Uutiset |

Keskisuurten polttolaitosten direktiivistä päästiin viime viikolla epäviralliseen yhteisymmärrykseen jäsenmaiden, parlamentin ja komission neuvotteluissa. Jäsenmaat vahvistivat alustavan sovun 30.6. Direktiivi tarvitsee vielä neuvoston ja parlamentin virallisen hyväksynnän.

Metsäteollisuuden näkökulmasta keskisuurten polttolaisten direktiivi vaikuttaa etenkin sahoihin, mutta tämän kokoluokan polttolaitoksia löytyy myös massa- ja paperiteollisuudessa. Metsäteollisuus on korostanut kustannustehokkuutta ympäristö- ja terveyshyötyihin nähden direktiivin valmistelun aikana. Keskisuurilla polttolaitoksilla (1-50 megawattia) on tärkeä osa ilmanlaadun parantamisessa Euroopassa, mutta näiden polttolaitosten osuus Euroopan pienhiukkaspäästöistä on kuitenkin pieni, vain noin 5 prosenttia.

Direktiivin valmistelussa päästiin metsäteollisuuden näkökulmasta kohtuulliseen lopputulokseen. Metsäteollisuuden päähuolena valmistelun aikana ovat olleet direktiiviehdotuksessa esitetyt tiukat hiukkaspäästöjen päästöraja-arvot. Direktiiviehdotuksen kustannusrasite lukuisille suomalaisille sahoille olisi ollut jopa 0,5-1 miljoonaa euroa. Vaikka lopullisen direktiivin raja-arvot ovat komission alkuperäistä ehdotusta hieman lievemmät, direktiivissä sovitut hiukkaspäästöjen raja-arvot ovat erittäin tiukat ja aiheuttavat aikanaan hyvin merkittäviä kustannuksia sahoille.

Vaatimuksia kohtuullistavat direktiiviin sovitut siirtymäajat. Lisäjoustoa tuo mahdollisuus antaa pääosin biomassaa polttaville laitoksille lievemmät raja-arvot vuoteen 2030 asti, mikäli laitokset sijaitsevat alueilla, joilla hyvän ilmanlaadun kriteerit täyttyvät. Biomassalaitoksille hyväksytty ns. määräaikaispoikkeus oli suomalaisten vaikuttajien hyvän yhteistyön ja vaikuttamisen tulos.

Metsäteollisuuden kannalta oli myös tärkeää, että selluteollisuuden soodakattilat jätettiin soveltamisalan ulkopuolelle. Näille annetaan jo päästövaatimukset ympäristöluvissa muun lainsäädännön perusteella. Varakäytössä oleville kattiloille annettiin myös joustomahdollisuuksia direktiivissä.

Suomessa on voimassa kansallinen pienten polttolaitosten asetus, jota on noudatettava viimeistään vuonna 2018. On tärkeää, että uuden direktiivin ja kansallisen asetuksen suhdetta analysoidaan huolella ja varmistetaan, että yritysten ei tarvitse tehdä päällekkäisiä investointeja asetuksen ja direktiivin vaatimusten noudattamiseksi.

Lisätietoja antaa

Fredrik Blomfelt

Ympäristöpäällikkö

040 705 7389