Käytännön toimijoiden ja metsänomistajien tietämystä lahopuun merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle parannetaan

Uutiset |

Metsäteollisuus käynnisti vuonna 2017 Lisää lahopuuta talousmetsiin -toimintaohjelman. Ohjelmassa parannetaan muun muassa käytännön toimijoiden ja metsänomistajien tietämystä lahopuun merkityksestä. Lisäksi panostetaan lahopuuosaamiseen metsäalan koulutuksessa.

Lahopuu on yksi keskeisimpiä metsäluonnon monimuotoisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Vuonna 2017 metsäteollisuus käynnisti Lisää lahopuuta talousmetsiin -toimintaohjelman lisätäkseen lahopuun määrää talousmetsissä ja monipuolistaakseen lahopuun laatua.

Käytännön toimijoiden lahopuuosaamisen edistäminen on tärkeää. Luonnonhoito on tärkeä osa metsäkoneenkuljettajien koulutusta ja muuta metsäalan opetusta. Metsäteollisuusyritykset myös varmistavat oman henkilöstönsä sekä korjuu- ja metsäpalveluyrittäjien tietämyksen lahopuun merkityksestä järjestämällä lisäkoulutusta ja osaamiskokeita. Vuonna 2018 metsäteollisuusyritysten omiin lahopuukoulutuksiin osallistui yhteensä noin 3000 metsäammattilaista.

Metsänomistajien tietoutta lisätään kertomalla lahopuuteemoista esimerkiksi puukauppaa suunniteltaessa. Metsäteollisuus on mukana maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa Monimetsä-hankkeessa, jossa edistetään talousmetsien luonnonhoidon keinojen laajaa ja vakiintunutta käyttöä. Hankkeen ytimessä on metsäammattilaisten osaamisen ja metsänomistajien tietämyksen lisääminen luonnonhoidon monista keinoista.

Katso videolta, kuinka metsien monimuotoisuutta edistetään arjen metsätaloudessa:

Lisätietoja antaa

Tiina Vuoristo

Päällikkö, Kestävä kehitys

040 542 5365