EU:n vuoden 2020 jälkeisen energia- ja ilmastopolitiikan on parannettava kilpailukykyä

Uutiset |

Keskeisiä kulmakiviä energia- ja ilmastopolitiikassa ovat energian saannin varmuus ja kohtuuhintaisuus sekä ilmastonmuutoksen hillintä. Ainoastaan menestyvä teollisuus kykenee panostamaan ilmastomyönteiseen tuotantoon.

EU on valinnut ilmastonmuutoksen torjunnassa edelläkävijän roolin, minkä vuoksi teollisuuden kilpailukyky on jäänyt ilmastoasioiden jalkoihin. Metsäteollisuuden linjaukset vuoden 2020 jälkeiseen aikaan ovat seuraavat:

  • EU:n energia- ja ilmastopolitiikan tulee parantaa teollisuuden toimintaedellytyksiä erityisesti EU:n ulkopuoliseen teollisuuteen verrattuna eikä heikentää kilpailukykyä millään päätöksellä.
  • EU:n tulee ilmastopolitiikassa keskittää voimavaransa ensisijaisesti maailmanlaajuisen ja kilpailukykyvaikutuksiltaan tasapuolisen ilmastosopimuksen luomiseen. EU:n ei pidä yksipuolisesti kiristää ilmastotavoitettaan.
  • Hiilivuotosektorille on jaettava täysimääräisesti maksuttomat päästöoikeudet. Lisäksi on säädettävä EU-tasolla kattava ja jäsenmaita velvoittava epäsuorien kustannusvaikutusten kompensaatiojärjestelmä niin kauaksi aikaa, kunnes saavutetaan ilmastonmuutoksen torjunnan suhteen teollisuudelle maailmanlaajuisesti tasapuoliset kilpailuolosuhteet.
  • Ilmastonmuutoksen hillinnässä kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on oltava EU:n ainoa sitova tavoite.
  • Päästökauppa kannustaa uusiutuvan energian lisäämiseen. Kansallisilla keinoilla ja päätöksillä voidaan lisätä uusiutuvaa energiaa joustavasti ja jäsenvaltioiden erityispiirteet huomioivalla tavalla. Näistä syistä EU:ssa ei tule asettaa EU:n laajuista kokonaisvaltaista sitovaa uusiutuvan energian tavoitetta. Energialähteitä koskevat valinnat on säilytettävä EU:ssa kansallisina.
  • Päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla kuten liikenteessä EU:n on tehtävä pitkäjänteistä politiikkaa ja oltava johdonmukainen tehtyjen 2020 linjausten kanssa.
  • Rajallisesti käytettävissä olevan puun saatavuus ensisijaisesti jalostukseen on turvattava. Bioenergiatuotantoa koskevat tuki- ja edistämistoimet eivät saa vääristää puumarkkinoita luomalla energiatuottajille epäreilua kilpailuetua samoista puujakeista, jotka soveltuvat puunjalostuksen raaka-aineiksi.
  • EU:ssa ei tule säätää EU- eikä maakohtaisia tavoitteita energiatehokkuudelle.
  • EU:n politiikan ja lainsäädännön on jatkossakin pohjauduttava puun hiilineutraalisuuteen, jotta uusiutuva puu säilyttää etulyöntiaseman suhteessa ilmastonmuutosta aiheuttaviin fossiilisiin polttoaineisiin ja uusiutumattomiin raaka-aineisiin.

Lisätietoja antaa

Ahti Fagerblom

Energia- ja ilmastopäällikkö

040 820 9763