EU:n metsästrategiasta vauhtia metsäsektorin kilpailukykyyn

Uutiset |

Vuonna 2013 valmistunut uusi metsästrategia painottaa tehokkaampaa metsäasioiden koordinointia EU:ssa ja EU:n vaikutusmahdollisuuksia globaaleissa metsäkysymyksissä. EU:n komission uudessa, koko metsäsektoria koskevassa strategiassa korostetaan metsien monipuolista ja kestävää käyttöä. Lisäksi tunnustetaan koko metsäsektorin merkitys biotalouden, kasvun ja työllisyyden edistäjänä.

Strategia peräänkuuluttaa komission, jäsenmaiden ja sidosryhmien vahvaa yhteistyötä, jolla edistetään puun monipuolista käyttöä kestävänä, uusiutuvana sekä ilmasto- ja ympäristöystävällisenä raaka-aineena. EU:n metsiin liittyvää koordinaatiota on parannettava ja elinkeinonäkökulman painoarvoa lisättävä. Päätäntävalta metsäpolitiikassa on jatkossakin jäsenmailla.

Metsästrategiassa nostetaan esiin myös EU:n oman lainsäädännön kustannusvaikutuksia metsäteollisuuteen ja sen arvoketjuihin. Vaikutusten avoin arviointi on välttämätöntä rakennettaessa uusiutuviin luonnonvaroihin pohjautuvaa biotaloutta. Arviointi on parhaillaan käynnissä.

Uusien innovaatioiden tukeminen on strategian mukaan myös tärkeä osa puun käytön edistämistä. Komission ja jäsenmaiden on vahvasti panostettava pitkäjänteiseen tutkimus- ja kehitystyöhön uusien innovaatioiden ja tuotteiden kehittämiseksi. Uudet innovaatiot eivät kuitenkaan synny ilman olemassa olevaa menestyvää teollisuutta.

Strategian mukaan komissio laatisi yhdessä jäsenmaiden ja sidosryhmien kanssa kestävää metsätaloutta koskevat kriteerit, joita voidaan soveltaa puun loppukäytöstä riippumatta. Kesällä 2014 kriteeriä valmistelemaan perustettiin komission pääosastoista, jäsenvaltioista ja sidosryhmistä koostuva työryhmä. Vaikka työryhmä ei ole kyennyt löytämään yhteistä näkemystä kestävän metsätalouden kriteereistä, on työ kuitenkin antanut arvokasta tietoa muun muassa jäsenvaltioiden kestävän metsätalouden järjestelmistä ja työkaluista. Tätä tulee käyttää hyväksi tilanteessa, jossa komissio mahdollisesti aloittaa uudelleen kiinteän biomassan kestävyyskriteerien valmistelun.

Lisätietoja antaa

Karoliina Niemi

Metsäjohtaja

050 567 9093