EU:n lintun ja luontodirektiivin toimivuuden tarkastelu osana REFIT-ohjelmaa

Uutiset |

EU:n komissio selvittää parhaillaan lintu- ja luontodirektiivien toimivuutta osana komission järkevän sääntelyn ohjelmaa (REFIT-ohjelma). Toimivuustarkastelu on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2016 loppuun mennessä, minkä jälkeen komissio katsoo, onko direktiivejä ja niiden sisältämiä luontotyyppi- ja lajilistoja tarpeen päivittää. 

Vuonna 1979 hyväksytty EU:n lintudirektiivi ja vuonna 1992 hyväksytty luontodirektiivi ovat Euroopan unionin tärkeimmät luonnonsuojelusäädökset. Luontodirektiivi koskee Euroopan 1000 luonnonvaraista eläin- ja kasvilajia sekä 230 luontotyyppiä, ja sen tavoitteena on säilyttää tai saattaa ennalleen EU:n tärkeinä pitämien luontotyyppien ja lajien suotuisan suojelun taso. Lintudirektiivin tavoitteena on ylläpitää kaikkien EU:n luonnonvaraisten lintulajien kannat riittävällä tasolla.

Direktiivien mukaan EU:n jäsenvaltiot ovat velvollisia perustamaan tiukkoja suojelujärjestelmiä ja -alueita, jotka muodostavat Euroopan laajuisen Natura 2000 -suojelualueiden verkoston. Verkosto kattaa tällä hetkellä noin 18 prosenttia EU:n maa-alueesta.

REFIT-tarkastelun tavoitteena on lintu- ja luontodirektiivien toimivuuden, tehokkuuden ja tuloksellisuuden tarkastelu. Lisäksi komissio selvittää EU:n tuomaa lisäarvoa sekä eri jäsenvaltioiden eroja lainsäädännön toimeenpanossa. REFIT-tarkasteluun sisältyy konsulttien tekemiä selvityksiä ja jäsenmailta kerättävää tietoa luontotyyppien ja lajien tilan kehityksestä sekä julkinen konsultaatio. Komission on tarkoitus julkaista lopullinen raportti vuoden 2016 loppuun mennessä, minkä jälkeen se katsoo, onko direktiivejä ja niiden sisältämiä luontotyyppi- ja lajilistoja tarpeen päivittää.

Metsäteollisuus pitää tärkeänä, että EU:ssa on jatkossakin jonkinasteinen yhteinen luonnonsuojelun säädöskehikko. Lainsäädännön tulee kuitenkin mahdollistaa nykyistä huomattavasti laajempi kansallinen liikkumavara ottaen huomioon kansalliset ja paikalliset olosuhteet. Luonnonsuojelusäädösten toimeenpano vaikuttaa merkittävästi metsäsektorin taloudelliseen toimintaan, ja siksi REFIT-tarkastelussa on tärkeää ottaa huomioon toimeenpanon kustannukset suhteessa saavutettuihin hyötyihin lajien ja luontotyyppien suojelussa.

Lisätietoja antaa

Karoliina Niemi

Metsäjohtaja

050 567 9093