Bioenergian lisääminen edellyttää menestyvää metsäteollisuutta

Uutiset |

Suomen uusiutuvasta energiasta noin 2/3 on sidoksissa metsäteollisuuteen. Menestyvä metsäteollisuus on otettava lähtökohdaksi, kun puun energiakäyttöä edistetään.

Bioenergian tuotantoa edistetään parhaiten puun markkinoille tuloa parantamalla ja ylläpitämällä olemassa olevaa tuotantoa. Metsäteollisuuden kannalta oleellinen lähtökohta on, että politiikan keinoin lisätään kaiken biomassan tarjontaa.

Bioenergian edistämiskeinojen tulee olla pitkävaikutteisia ja ennustettavia. Tällöin ylläpidetään olemassa olevan uusiutuvan energian tuotannon kilpailukykyä ja edistetään uuden toiminnan syntyä.

Kotimaan markkinahakkuiden on oltava riittävän suuret, jotta metsähakkeen tarjonta ja metsäteollisuuden bioenergiatuotanto saadaan tavoitetasolle. Mikäli markkinahakkuut vähenevät, laskevat samalla mahdollisuudet käyttää harvennus- ja päätehakkuiden energiapuuta.

Puun markkinoille tulon edistämiseksi tarvitaan tehokkaita toimenpiteitä. Myös metsäenergian korjuun kehittämiseen on panostettava voimakkaasti, jotta korjuun kustannuksia saadaan alennettua. Tämä vähentää tukien tarvetta.

Metsäteollisuuden prosesseissa tuotettu bioenergia (mm. kuoret ja mustalipeä) on jatkossakin Suomen uusiutuvan energian perusta. Tämän säilyttäminen on ensimmäinen edellytys tavoitteiden saavuttamiselle. Kun metsähakkeen käyttöä lisätään nykyisen puuenergiatuotannon lisäksi, päästään uusiutuvan energian tavoitteisiin.

Varmistamalla puun lisääntyvä tarjonta saadaan markkinoille puuta, joka muutoin uhkaa jäädä metsään. Investointi- ja T&K-avustuksin voidaan parantaa korjuun ja loppukäytön kustannustehokkuutta.

Suomessa on arvioitava tarkoin, kuinka metsähakkeen ja siitä tuotettavan energian tukeminen vaikuttaa

  • metsäteollisuuden kilpailukykyyn ja sen myötä uusiutuvan energian osuuteen,
  • työllisyyteen,
  • vienti- ja verotuloihin,
  • metsien hoitoon ja kasvuun sekä 
  • metsäteollisuuden investointeihin

Lisätietoja antaa

Ahti Fagerblom

Energia- ja ilmastopäällikkö

040 820 9763