Yksityismetsätalouden organisaatioiden rooleja selkeytettävä

Tiedotteet |

Metsänomistajien neuvonnan tehostamisella, eri metsäorganisaatioiden yhteistyöllä ja aktiivisella metsäpolitiikalla metsien käyttö voidaan nostaa uudelle tasolle. Tästä hyötyvät puuta jalostava teollisuus, metsien suojelu sekä bioenergian tuotanto.

Vaikka taloustaantuma on vähentänyt puuntarvetta väliaikaisesti, niin pitkällä tähtäimellä teollisuus tarvitsee puuta Suomen metsistä entistä enemmän.

"Suomessa tarvitaan metsäpolitiikkaa, joka kannustaa hyödyntämään metsiä. Yhteiseksi tavoitteeksi on asetettava metsien aktiivinen hyödyntäminen. Aktiivisuutta on palkittava, kun taas metsien hyödyntämättömyys on oltava epäedullinen vaihtoehto.  Hallituksen taannoinen päätös puun myyntitulojen verotuksen keventämisestä on hyvä esimerkki toimivasta kannusteesta. Jatkossa tarvitaan lisää aktiivista metsätaloutta tukevia toimenpiteitä. Metsätilojen pirstoutumisen estäminen ja pinta-alan nostaminen ovat yksi tärkeimmistä keinoista, joilla voidaan vaikuttaa metsätalouden kannattavuuteen ja sitä kautta metsien aktiiviseen hyödyntämiseen", toteaa Metsäteollisuus ry:n metsä- ja infrastruktuurijohtaja Anders Portin. 

 

Tavoitteisiin pääsemiseksi valtiolla on oltava toimiva organisaatio, joka toimeenpanee hallituksen ja eduskunnan metsäpoliittiset päätökset.  Puolueettomina organisaatioina metsäkeskukset ovat tässä työssä erittäin tärkeässä asemassa. Esimerkiksi viime kesänä metsäkeskukset onnistuivat aktivoimaan metsänomistajia metsiensä hyödyntämisessä.

 

Metsäkeskusten asemaa metsänhoidon ja metsien käytön edistämisessä on entisestään tehostettava. Metsäkeskusten toimintoja on kehitettävä ja toimintatapoja yhtenäistettävä. Metsäkeskusten rooli metsävaratietojen ylläpitäjänä on varmistettava.  

 

Metsänomistajajärjestöä lähellä olevat metsänhoitoyhdistykset ovat viime vuosina vahvistaneet toimintojaan puukaupassa perinteisen metsänhoidon ja metsänomistajan edunvalvonnan lisäksi. Metsänomistajilta peritään veroluonteinen metsänhoitomaksu. Tämä maksu ohjataan metsänhoitoyhdistyksille, mikä antaa niille etulyöntiaseman muihin metsäpalveluja tarjoaviin yrityksiin nähden.  Metsäteollisuuden mielestä vapaata kilpailua on edistettävä myös metsänhoidossa ja metsäpalvelujen tuottamisessa.

 

"Yksityismetsätalouden organisaatioiden kehittämisessä on tärkeää selkeyttää metsäkeskusten ja metsänhoitoyhdistysten väliset roolit siten, että työnjako viranomaistoiminnan, metsätalouden edistämisen, edunvalvonnan ja metsäpalvelujen osalta on selvä.  Puolueettomina toimijoina metsäkeskusten rooliin kuuluu luontevasti metsätalouden edistäminen, viranomaistehtävät ja metsävaratietojen ylläpitäminen", tiivistää Portin.

 

Lisätietoja:

 

Anders Portin, metsä- ja infrastruktuurijohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 040  586 6179