Yksityismetsänomistajat avainasemassa teollisuuden puuhuollon turvaamisessa

Tiedotteet |

Teollisuus tarvitsee kotimaan yksityismetsistä yli 60 miljoona kuutiota puuta vuosittain. Metsissämme riittää puuta ja tavoite on realistinen, mutta sen saavuttaminen vaatii yksityismetsänomistajien aktiivisuutta ja valtiovallan tehokkaita tukitoimia.

Metlan laskelmien mukaan kestävät hakkuumahdollisuudet ovat 72 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, jolloin hakkuita voidaan lisätä noin 10 miljoonalla kuutiolla nykytasosta. Nämä puut kasvavat pääosin yksityisten metsänomistajien metsissä.

Hyvästä metsänhoidosta on palkittava

"Metsänomistajia on aktivoitava hoitamaan metsiään ja käymään puukauppaa. Metsänhoidon tulisi olla suunnitelmallista, kustannustehokasta ja pitkäjänteistä. Tilakohtaisen metsäsuunnitelman aktiiviseen hyödyntämiseen tulisi kehittää kannustimia", toteaa Anders Portin Metsäteollisuus ry:stä. 

"Metsävaratietojen nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen metsänomistajan luvalla on puun markkinoille tulon kannalta keskeisessä asemassa. Metsänomistajan oman edun mukaista on saada käyttöönsä kattavasti alueen eri toimijoiden tarjoukset metsänhoitopalveluista ja puukauppamahdollisuuksista. Viime kädessä metsänomistaja itse kuitenkin tekee päätökset metsien hoitotoimista ja puukaupoista", Portin jatkaa. 

Kansallinen metsäohjelma ohjaa metsäresurssien käyttöä

Kansallisen metsäohjelman luonnoksessa on asetettu tavoitteeksi mm. kotimaisen puun käytön huomattava lisääminen. Lisäksi KMOssa metsäteollisuuden kannalta keskeisimpiä asioita ovat kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävät tavoitteet. 

"Ohjelman toteutuksessa valtion toimilla on keskeinen rooli. Kaikki ohjauskeinot, joilla voidaan edistää metsien kestävää hyödyntämistä, on otettava käyttöön. Kestävän metsätalouden rahoituksella vahvistetaan investointeja puuntuotantoon ja turvataan tulevien sukupolvien mahdollisuudet metsien käyttöön. Lisäksi verotuksella voidaan tehokkaasti kannustaa puun tuotannon lisäämiseen, hakkuumahdollisuuksien hyödyntämiseen ja metsäomistuksen rakenteen kehitykseen", Portin toteaa.

"Suomalaisen metsäteollisuuden kasvava puun tarve takaa sen, että puulle riittää kysyntää tulevaisuudessakin. Metsäteollisuudella on vahva rooli myös ilmastonmuutoksen hillitsemisessä paitsi bioenergian suurtuottajana, myös suomalaisesta, uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettujen tuotteiden tuottajana", tähdentää Portin.

Lisätietoja:

Anders Portin, johtaja, kestävä kehitys ja resurssit, Metsäteollisuus ry, puh. (09) 132 6610, 040 586 6179