Vuoden 2010 puukauppa lähes normaalissa vauhdissa

Tiedotteet |

Vuonna 2010 Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat 33,2 miljoonaa kuutiota puuta yksityismetsistä. Määrä kaksinkertaistui edellisestä vuodesta ja nousi pitkän aikavälin tasolle. Puun kantohinnoissa oli osin reilua korotusta.

Hakkuukertymällä mitattuna kaikkien ostajien ostot yksityismetsistä olivat vuonna 2010 noin 45 miljoonaa kuutiota puuta.

Sää ja verohelpotukset lisäsivät puun liikkuvuutta

Vuoden 2010 alussa puukauppa lähti vaisusti käyntiin, mutta piristyi huomattavasti kesää kohti. Loppukesän myrskyt lisäsivät puukauppaa erityisesti myrskyalueilla. Loppuvuotta kohti myös verohuojennuksen päättyminen vilkastutti tarjontaa.

Puunkorjuun kannalta vuosi sujui hyvin kuivan kesän ja normaalien talvikelien ansiosta.

Hinnoissa ja määrissä selvää nousua

Sekä tukkien että kuitupuun ostomäärät kaksinkertaistuivat edellisvuodesta. Tukkien ostot kipusivat 14 miljoonaan ja kuitupuun ostot 18 miljoonaan kuutioon.

Vuonna 2010 havutukkien kantohinnat nousivat keskimäärin 17–18 prosenttia, koivutukin 9 prosenttia, mänty- ja koivukuidun 11–15 ja kuusikuidun 2 prosenttia. Joulukuussa mäntytukista maksettiin keskimäärin 52 euroa kuutiolta, kuusitukista 53 ja koivutukista 39 euroa kuutiolta. Mänty- ja koivukuidun keskikantohinta oli 16 euroa ja kuusikuidun 18 euroa kuutiolta.

Hankintakauppojen osuus laski edellisen vuoden 21 prosentista 17 prosenttiin. Hankintakauppoina, joissa metsänomistaja toimittaa puut kuljetusreitin varrelle, ostettiin yhteensä 5,5 miljoonaa kuutiota, mikä oli kuitenkin 2 miljoonaa kuutiota enemmän kuin edellisenä vuonna. Kolme neljäsosaa hankintakauppojen ostoista oli kuitupuuta. 

Läpinäkyvyyttä puukauppaan

Metsäteollisuus aloitti tehtyjen puukauppojen hintatietojen keräämisen ja julkistamisen hakkuutavoittain marraskuusta alkaen. Metsänomistaja saa nyt käyttöönsä aiempaa tarkemmalla aluejaolla kootut hintatiedot erikseen ensiharvennusten, muiden harvennusten ja uudistushakkuiden osalta. Myös pikkutukkien hintatiedot raportoidaan erikseen. Tämä tarkentaa eri käyttötarkoituksiin soveltuvan puun hintatietoja.

Tarkemmilla hintatiedoilla parannetaan puumarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja helpotetaan sekä ostajien että myyjien päätöksentekoa kaupantekotilanteessa.

Lisätietoja antaa:

Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 6678, 040 729 3678

LINKKI:

Puukauppatilastot