Vähennykset keventävät verotusta – Puukaupan toteutunut veroprosentti on keskimäärin alle 24

Tiedotteet |

Metsänomistajalla on mahdollisuus vähentää puun tuottamisesta ja korjuusta aiheutuneet menot sekä metsätalouden hallintomenot metsänmyyntituloistaan. Verotettava tulo lasketaan kalenterivuoden aikana saatujen metsätalouden tulojen ja menojen erotuksena, mistä maksetaan pääomatulon mukainen 28 prosentin vero. Käytännössä kantorahatuloista on maksettu veroa keskimäärin 23,8 prosenttia.

Metsänomistajan on pidettävä kirjaa tuloistaan ja metsätalouden hoitoon liittyvistä menoistaan. Kuitit on säilytettävä, mutta niitä ei enää liitetä veroilmoitukseen, siihen merkitään vain pääryhmien summat. Kymmenet tuhannet metsänomistajat tekevät ensi vuoden alussa ensimmäistä kertaa veroilmoituksen myyntiverotuksen pohjalta.

Metsänomistajat saavat vuosittain kantorahatuloa yhteensä noin 1,5 miljardia euroa. Metsätilastollisen vuosikirjan (Metla 2005) keräämien tietojen mukaan metsänomistajat käyttivät vuonna 2004 metsänhoito- ja perusparannustöihin 170 miljoonaa euroa. Tämä on runsaat 11 prosenttia puun myyntituloista. Lisäksi verovähennykseen oikeuttavat useat metsätalouteen liittyvät menoerät kuten matkakulut, polttoaineet, koulutus, tilinpito ja eräät työvälineet. Myyntiverotukseen jo aiemmin siirtyneet puunmyyjät ovat tehneet keskimäärin 15 prosentin vähennykset vuosittain saamastaan kantorahatulosta.

Puun tuottamisesta ja korjuusta aiheutuneet menot sekä metsätalouden hallintomenot ovat myös vähennyskelpoisia. Puun myyntisuunnitelman laadintaan, puukaupan tekemiseen, puunkorjuun valvontaan, puutavaran mittaukseen, korjuujälkien, lumi- ja myrskyvahinkojen sekä taimikoiden kevät- ja syystarkastukseen, metsänhoito- ja puunkorjuutöihin, koulutustilaisuuksiin, näyttelyihin ja messuihin liittyvät matkakulut sekä tarvikkeiden ja työvoiman kuljetus että metsätalouden opintomatkat ovat vähennyskelpoisia. Aktiivisella ja tietoa sekä koulutusta hankkivalla metsänomistajalla on suuremmat vähennykset kuin passiivisella metsänomistajalla.

Metsänomistajan kannattaa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, jolloin hän saa veronpalautuksena takaisin ostoihinsa sisältyvän arvonlisäveron.

Metsänomistajan kannattaa tehdä uudistamistyöt nopeasti, koska uusi taimikko tuottaa puuta nopeasti. Kuusivaltaisen puukaupan tehnyt metsänomistaja voi lisäksi saada lisätuloja hakkuutähteiden myynnillä. Näin hän voi samalla myös helpottaa ja nopeuttaa metsän uudistamista.

Esimerkki

Metsänomistajat myyvät pääsääntöisesti puuta pystykaupalla. Jos tehdään 500 kuution kauppa, josta puolet on tukkipuuta ja puolet kuitupuuta ja hinta on keskimäärin esimerkiksi 30 €/kuutiometri, päädytään 15 000 euron suuruiseen kauppaan. Puun myyjä vähentää saamastaan bruttotulosta kaikki metsätalouteen liittyvät kulut, keskimäärin 15 prosenttia (2 250 €). Metsänomistaja maksaa siten veroa vain nettotulosta eli 12 750 eurosta (15 000 – 2 250 = 12 750 euroa). Kun veroprosentti on 28, tulee veroa maksettavaksi 3 570 €.