Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö tukee Euroopan talouskasvua ja työllisyyttä

Tiedotteet |

Euroopan unionin tulisi kestävän kehityksen strategian uudistuksessa ottaa huomioon metsäperusteisen teollisuuden kansantaloudellinen merkitys innovatiivisena uusiutuvien luonnonvarojen kestävänä käyttäjänä, Euroopan metsävarojen kasvu sekä metsien kestävän käytön aikaansaamat positiiviset taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset vaikutukset. Metsät ovat uusiutuva luonnonvara, jonka arvo kasvaa muiden resurssien niukentuessa. Uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvien tuotteiden käyttö edistää kestäviä kulutustapoja. Siksi metsäteollisuuden tavoite Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella on uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen.

Metsäteollisuudella on keskeinen rooli kestävän kehityksen edistämisessä. Yleistavoitteena on eurooppalainen kehitys, jossa talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvät toimet tukevat toisiaan.   

Euroopan Unionin menestyminen kansainvälisessä kilpailussa edellyttää kilpailukyvyn vahvistamista ja toimintatapojen uudistamista. Kilpailukyvyn perustaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävälle käytölle edesauttaa Euroalueen tavoitetta olla talouskasvultaan maailman kärjessä vuoteen 2010 mennessä.

Suomen hyvinvointi on hyvä esimerkki siitä, miten metsien kestävä hyödyntäminen tuottaa tulosta. Metsäsektori työllistää Suomessa välilliset vaikutukset mukaan luettuna noin 200 000 henkeä eli noin kahdeksan prosenttia työllisistä, ja sen osuus maan nettovientituloista on kolmannes. Euroopan metsävarat kasvavat ja uusiutuvat koko ajan. Maanosan pinta-alasta noin kolmannes on metsää. Metsien kestävällä käytöllä varmistetaan, että teollisuus saa tuotantoonsa uusiutuvaa raaka-ainetta, ihmiset saavat työtä ja metsäluonto säilyy monimuotoisena.

Uusiutuvien luonnonvarojen käyttö tukee kestävää kehitystä ja edistää kestäviä kulutustapoja. Paperi- ja puutuotteilla korvataan uusiutumattomista luonnonvaroista valmistettuja tuotteita. Jo nyt on nähtävissä ympäristönäkökulmien kasvava vaikutus kansalaisten kulutuspäätöksiin. Uusiutuvasta puusta valmistetut tuotteet voidaan kierrättää ja sen jälkeen hyödyntää uudelleen energiana. Lisäksi puulla ja puutuotteilla voidaan hillitä ilmastonmuutosta. Kasvava puuaines sitoo ilman hiilidioksidia, ja puutuotteet toimivat hiilivarastona niiden koko käyttöiän ajan.