Uusiutuvat, kierrätettävät ja uudelleen käytettävät: paperi ja puutuotteet

Tiedotteet |

Euroopan metsäsektori on asettanut tavoitteekseen olla vuonna 2030 kilpailukykyinen ja globaali teknologiajohtaja, jolla on keskeinen rooli kestävän kehityksen edistämisessä. Pidämme tärkeänä, että kulutuksen painopistettä siirretään uusiutuviin luonnonvaroihin. Puusta valmistettavat kierrätettävät tuotteet, jotka elinkaaren päätteeksi voidaan käyttää bioenergiaksi, edustavat kestävää kehitystä parhaimmillaan.

Visionsa mukaisesti metsäteollisuus aikoo olla tulevaisuudessakin uusiutuvaa raaka-ainetta tarkasti hyödyntävä, ympäristötietoisten kuluttajien muuttuvia tarpeita palveleva teollisuuden ala. Laajasti hyväksyttävien ratkaisujen löytyminen ei aina ole helppoa, mutta vaivan arvoista.

Vision toteuttamiseksi on laadittu yhteinen eurooppalainen tutkimusohjelma metsäsektorin teknologia platformin puitteissa. Tässä työssä suomalaisilla metsäteollisuusyrityksillä on ollut merkittävä rooli. Metsäteollisuuden tulevaisuuden tuotteina nähdään esimerkiksi älykkäät ja interaktiiviset pakkaukset, painotuotteet, hygieniatuotteet sekä puurakentamisen sovellukset. Tulevaisuuden sellutehtaan ainoa tuote ei välttämättä olekaan sellu, vaan ehkä myös vihreä sähkö ja lämpö, joiden lisäksi tehdas voi tuottaa erilaisia puun ainesosia elintarvike- ja lääketeollisuudelle sekä puukuitua paperin valmistukseen. 

Puu- ja paperituotteet ovat osa arkipäivää

Paperi- ja kartonkituotteet ovat niin lähellä arkeamme, että monesti pidämme niitä itsestään selvyyksinä. Ne ovat peräisin uusiutuvista raaka-aineista, kevyitä, niille voi painaa tekstiä ja ne voi kierrättää tai polttaa bioenergiaksi. Kun listaan lisätään puutuotteiden hyvät ominaisuudet kuten hiilen sitomiskyky, voimme omilla kulutustottumuksillamme vaikuttaa maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseen.

Paperi pitää pintansa ylivoimaisena kirjoitetun sanan alustana olipa sitten kyse oppikirjoista, lehdistä tai mainoksista. Tiedon levittämisessä varsinkin kehittyvissä maissa paperin asema on kiistaton eikä sille löydy haastajaa. Kartonkituotteet mahdollistavat monien elintarvikkeiden säilymisen pilaantumattomina matkalla tuotannosta kuluttajien ruokapöytään asti. Hygieniatuotteet puolestaan ovat kehittyvissä maissa elintärkeä tuote, jonka käytön lisääminen parantaa yleistä hygieniatasoa.

Paperin tarve kasvaakin pääosin muualla kuin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Samaan aikaan paperi- ja puutuotteille on löydetty uusia käyttökohteita. Niillä on ympäristöllistä kilpailukykyä varsinkin korvatessaan tuotteita, jotka valmistetaan uusiutumattomista luonnonvaroista. Elintason nousu, elintapojen ja väestörakenteen muutos vaikuttavat markkinoihin ja muuttavat kulutuskäyttäytymistä.

Vähemmästä puusta enemmän paperia ja bioenergiaa

Puuraaka-ainetta käytetään suhteessa paperin valmistukseen vähemmän kuin 30 vuotta sitten. Nykyään valmistetaan ohuempia ja hienompia paperilajeja, joissa on enemmän täyte- ja päällysteaineita. Myös tuotantotekniikka on kehittynyt ja keräyspaperin käyttö kasvanut voimakkaasti.

Metsäteollisuus hyödyntää tarkasti kaiken tuotantoonsa hankkiman puuraaka-aineen. Sahauksen rinnakkaistuotteena syntyvä hake käytetään sellun ja lastulevyn raaka-aineena. Sellun tuotannossa syntyvästä bioliemestä talteen otetut keittokemikaalit käytetään uudelleen tuotantoprosessissa ja puutähteet poltetaan bioenergialaitoksissa sähköksi ja lämmöksi. Puutuoteteollisuus hyödyntää rinnakkaistuotteensa, kuten kuoren ja purut, bioenergialaitoksissa.

Metsäteollisuus on Suomessa suurin bioenergian tuottaja. Puuperäisten polttoaineiden osuus tehtaiden käyttämästä energiasta on noin 75 prosenttia.

Tuotanto kasvanut, päästöt laskeneet

Suomen metsäteollisuuden tuotanto on kasvanut viime vuosikymmeninä merkittävästi, mutta päästöt vesistöihin ja ilmaan ovat vähentyneet murto-osaan entisestä. Esimerkiksi paperin ja kartongin tuotanto on kasvanut viimeisten 30 vuoden aikana yli kolminkertaiseksi ja samalla biologinen hapenkulutus sekä kiintoainepäästöt ovat vähentyneet 95 prosenttia.

Näin myönteinen kehitys on käyttöönotetun uuden veden- ja ilmanpuhdistustekniikan ansiota. Viimeisen 15 vuoden aikana metsäteollisuus on investoinut vuosittain keskimäärin lähes 100 miljoonaa euroa ympäristökuormituksensa vähentämiseen. Suomalaiset metsäteollisuusyritykset ovat alan johtavina toimijoina olleet tuomassa markkinoille parasta käytettävissä olevaa teknologiaa.

Lisätietoja:

Johtaja Pertti Laine, liiketoiminta- ja innovaatioympäristö,
puh. 040 400 506 977, 09 132 6633