Uudistaminen on osa metsäperintöä – Jokaisen kaadetun puun tilalle useita taimia

Tiedotteet |

Metsää ei jätetä Suomessa uudistushakkuiden jälkeen oman onnensa varaan. Yhden kaadetun puun tilalle istutetaan useita taimia. Lisäksi metsiimme syntyy luontaisesti runsaasti taimia: Suomessa kasvavista puista neljä viidestä on syntynyt luontaisesti.

Metsien uudistaminen on osa vuosisataista metsänhoidon perintöä ja se turvaa osaltaan metsätalouden kestävyyden. Myös metsälaki velvoittaa uuden metsän perustamiseen ja taimikon hoitamiseen. Alueelliset metsäkeskukset valvovat lain noudattamista.

Uusi metsäsukupolvi syntyy luontaisen uudistumisen, kylvön tai istutuksen kautta. Luontaisessa uudistamisessa hakkuualalle jätetään ns. siemenpuita, jotka levittävät siemeniään maahan ja syntyy taimikko. Luontainen uudistaminen onnistuu parhaiten karuille kasvupaikoille mäntyä uudistettaessa. Kylvöä käytetään lähinnä mäntyä, mutta jossain määrin myös koivua uudistettaessa. Se ei sovellu reheville eikä heinittyville maille. Istutusta voidaan käyttää kaikilla kasvupaikoilla. Myös istutustaimikkoon syntyy luontaisesti muitakin taimia.

Uudistamistöitä tehdään vuosittain yli 150 000 hehtaarilla eri puolilla Suomea keväästä syksyyn. Kaksi kolmasosaa alueista uudistetaan istuttamalla. Metsiimme istutetaan vuosittain noin 160 miljoonaa metsäpuun tainta. Metsät on perinteisesti uudistettu kotimaisilla puulajeilla ja nykyään metsäsertifiointikin vaatii sitä. Kullekin kasvupaikalle valitaan sinne sopivin puulaji.

Kävyistä siemenet – siemenistä taimet

Puiden siemenet saadaan kävyistä, jotka kerätään siemenpuuviljelyksiltä tai hakkuualoilta. Männyn siemenet päätyvät pääosin suoraan metsään kylvettäväksi ja kuusen siemenet taimitarhoille, jotka saattavat kasvattaa kilon siemenpussista kymmeniä tuhansia taimia. Pääosa Suomessa istutetuista taimista tuotetaan kotimaisilla taimitarhoilla.

Yhdelle hehtaarille istutetaan vähintään 1 800 kuusentainta; useita taimia yhtä kaadettua puuta kohti. Taimet istutetaan pääasiassa käsin. Istutusputken avulla saadaan päivässä laitettua maahan noin 1 500 tainta. Männyn siemeniä puolestaan kylvetään koneella 300 – 400 ja ihmiskädellä noin 250 – 300 grammaa hehtaarille.

Metsäammattilaiset metsänomistajien apuna

Suomalaiset metsänomistajat tuntevat vastuunsa ja he panostavat metsän uudistamiseen, koska tietävät puun kasvattamisen kannattavan. Uuden metsän perustamisessa ja taimikon alkutaipaleella tehdyt valinnat määrittävät hyvin pitkälti sen, millainen metsä paikalle syntyy ja miten laadukasta puuaines siellä on. 

Metsäammattilaiset ovat metsänomistajien apuna metsänhoitotöissä. Metsäyritykset, metsänhoitoyhdistykset ja metsäpalveluyritykset tarjoavat metsänomistajille kokonaisvaltaisia palveluita neuvonnasta metsänhoito- ja hakkuutöihin asti. Metsäammattilaiset voivat hoitaa metsänomistajien puolesta myös uudistamistyöt, jotka ovat luonnollinen jatke päätehakkuille.

Metsäammattilaiset selvittävät ja toteuttavat uudistamisalalla tarvittavat metsänhoitotyöt, kuten maanmuokkauksen, hankkivat siemen- tai taimimateriaalin sekä tekevät kylvön tai istutustyön. Ammattilaiset auttavat myös taimikonhoitotöissä sekä antavat tietoja esimerkiksi taimikonhoitoon saatavista rahoitustuista. Metsänomistajan niin halutessa, ammattilaiset hoitavat kaikki metsänhoito- ja uudistamistyöt ns. avaimet käteen -periaatteella.