Uudet metsien monimuotoisuuden suojelukeinot tuottavat tulosta Suomessa

Tiedotteet |

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman kokeiluvaihe osoitti, että vapaaehtoiset suojelukeinot ovat tehokkaita ja ne ovat saaneet metsänomistajienkin laajan hyväksynnän. Myös tutkitut talousmetsien luonnonhoidon keinot on todettu oikeansuuntaisiksi.

METSO:ssa on luotu lukuisia uusia, metsänomistajille vapaaehtoisia metsäluonnon monimuotoisuuden suojelun keinoja. Kokeilujakson arvioijat suosittavat, että ne otetaan käyttöön koko Suomessa. Tulokset osoittavat, että vapaaehtoisin keinoin saadaan suojeltua hyviä ja ekologisesti edustavia kohteita. Arvioinnissa todetaan myös, että vapaaehtoisia suojelukeinoja tulee kehittää niin, että niillä saavutetaan aiempaa laajempi elinympäristöjen kirjo sekä laajempia suojeluverkostoja.

Sekä Suomen ympäristöministeri että maa- ja metsätalousministeri pitävät tärkeänä, että vuoden 2007 aikana valmistellaan uusi metsien monimuotoisuutta parantava toimenpide- ja rahoitusohjelma. Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Sirkka Hautojärven mukaan ohjelman valmistelu käynnistetään heti. Se on tarkoitus viedä valtioneuvoston hyväksyttäväksi yhdessä kansallisen metsäohjelman tarkistuksen kanssa syksyllä 2007. On arvioitu, että monimuotoisuushankkeiden rahoitustarve olisi seuraavalla 10-vuotiskaudella 65 miljoonaa euroa vuodessa.

Teollisuuden puunsaanti ja työllisyysvaikutukset otettava jatkopäätöksiä tehtäessä huomioon

Metsien suojelun tasosta ja keinoista päätettäessä on syytä ottaa huomioon ekologisten tavoitteiden lisäksi suojelun sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset. Näitä tulee arvioida niin koko kansantalouden kuin aluetalouksienkin kannalta. Useiden tutkimustulosten mukaan vapaaehtoinen suojelu vaikuttaa aluetalouksiin ja työllisyyteen selvästi vähemmän kuin perinteinen lakisääteinen metsien suojelu. Vapaaehtoisten keinojen käyttö on tärkeää, koska niin voidaan paremmin turvata työllisyys ja aluetalouksien elinvoimaisuus.

"Etelä-Suomen metsien monimuotoisuus voidaan valtaosin turvata talousmetsien luonnonhoidolla ja vapaaehtoisilla suojelun keinoilla. Metsäteollisuus tarvitsee raaka-ainetta tasaisesti, ja suojelun huomattava lisääminen heikentäisi hyvin todennäköisesti puun tarjontaa. Se vaikuttaisi kielteisesti työllisyyteen ja kansantalouteen laajemminkin sekä vähentäisi halua suojella arvokkaita elinympäristöjä. Valtion budjettiin tuleekin varata riittävästi varoja vapaaehtoisten suojelualueiden hankintaan", sanoo Kestävä kehitys ja resurssit -yksikön johtaja Anders Portin Metsäteollisuus ry:stä.

Portin myös muistuttaa, että Suomessa metsätalous on kestävää ja metsien luonnonhoito ja suojelu ovat maailman huippuluokkaa. Tiukasti suojeltuja metsiä on yli 8 prosenttia metsäpinta-alasta, mikä on eniten Euroopassa. Talousmetsissä monimuotoisuutta turvataan monipuolisilla luonnonhoidon keinoilla, muun muassa säästämällä avainbiotoopit sekä lisäämällä lehtipuiden osuutta ja jättämällä säästöpuita. Metsäteollisuus jatkaa omalta osaltaan luonnonhoidon menetelmien kehittämistä.

Vuonna 2002 aloitettu Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma (METSO) on toimintaohjelma Etelä-Suomen, Oulun läänin länsiosan ja Lounais-Lapin metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi. Ohjelman tavoitteena on nykyistä paremmin turvata metsäisille luontotyypeille ja uhanalaisille lajeille tärkeitä elinympäristöjä ja metsien rakennepiirteitä. Ohjelma sisältää myös runsaasti tutkimusta. Ohjelmaa johtavat ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö yhdessä. Arvioinnista ja seurannasta ovat vastanneet tiiviissä yhteistyössä Metsäntutkimuslaitos ja Suomen ympäristökeskus.

Lisätietoja:

Anders Portin, johtaja, kestävä kehitys ja resurssit, Metsäteollisuus ry, p. (09) 132 6610, sähköposti etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

Antti Otsamo, metsäasioiden päällikkö, kestävä kehitys ja resurssit, Metsäteollisuus ry, p. (09) 132 6679, sähköposti etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

 

Lisää tietoa aiheesta:

http://www.mmm.fi/metso/