Uuden jätelain järkevällä toteuttamisella ympäristöhyötyjä

Tiedotteet |

Ehdotus uudeksi jätelaiksi sisältää metsäteollisuuden kannalta sekä haasteita että mahdollisuuksia. Tuotannossa syntyvien sivuvirtojen hyödyntäminen voi helpottua. Toisaalta kustannuspaineita lisäävät muutokset tuottajavastuussa ja vakuussääntelyssä.

Osittaisella tuottajavastuulla ympäristöhyötyjä kustannustehokkaasti

Käytettyjen pakkausten kierrätys perustuu ns. osittaiseen tuottajavastuuseen, joka toimii erittäin hyvin. Kuitu- ja puupakkauksia kierrätetään ja hyödynnetään yli asetettujen tavoitteiden. Tämä on mahdollista, koska kierrätys on toteutettu kustannustehokkaasti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Lisäksi järjestelmä on mahdollistanut keräysverkoston rakentamisen siten, ettei käytettyjä pakkauksia kuljeteta kohtuuttomia matkoja, mikä on myös ympäristön kannalta paras ratkaisu. Pakkausten tuottajavastuun laajentaminen lisäisi pakkaajille kohdistuvia kustannuksia ja nostaisi pakattujen tuotteiden hintoja.

Kuitu- ja puupakkauksia koskeva lainsäädäntö ei saa olla muita materiaaleja tiukempaa

Kuitupakkauksille säädettiin vuonna 2005 Suomessa EU-direktiiviä tiukempi 75 prosentin hyödyntämistavoite. Tämä asetti kuitupakkaukset selvästi eriarvoiseen asemaan verrattuna muihin pakkausmateriaaleihin, joilla ei ole vastaavia hyödyntämistavoitteita.

Uudistettavan jätelain käytettyjen pakkausten kierrätykseen ja pakkausten tuottajavastuuseen liittyvissä velvoitteissa samaa virhettä ei saa tehdä. Kuitupakkausten kansallisesta hyödyntämistavoitteesta tulee luopua, ja noudattaa kaikkien materiaalien osalta EU:ssa sovittuja yhteisiä tavoitteita. 

Jätelailla edistetään sivutuotteiden hyödyntämistä

Suurimpia esteitä metsäteollisuuden sivutuotteiden hyödyntämiselle ovat olleet lupamenettelyn hitaus ja sivutuotteiden luokittelu jätteiksi. Ehdotus uudeksi jätelaiksi mahdollistaa teollisuuden sivuvirtojen luokittelun sivutuotteiksi, jotka eivät ole jätettä. 

Mikäli sivutuotemääritelmää sovelletaan järkevästi, helpottuu metsäteollisuuden tuotannossa syntyvien materiaalien hyödyntäminen.

Materiaalien käytön säilyttävä yritysten päätäntävallassa

Ehdotus uudeksi jätelaiksi korostaa materiaalitehokkuutta ja jätteen synnyn ehkäisyä. Vaikka nämä ovat tavoitteina kannatettavia, pystyvät yritykset vapaaehtoisilla toimilla optimoimaan materiaalien käytön tehokkaimmin. Esimerkiksi lupamenettelyyn ei jätteiden vähentämistä koskevia määräyksiä tarvita. 

Jätelain valmistelussa on esitetty myös ympäristösuojelulakiin muutoksia koskien yritysten vakuussääntelyä.

Vakuussääntelyn muutosten todellisia vaikutuksia ei kuitenkaan ole vielä riittävän laajasti arvioitu. Ehdotettu vakuus kattaa paljon muutakin kuin jätehuollon, ja lisäisi kohtuuttomasti jo nyt mallikkaasti ympäristövastuunsa kantavien yritysten kustannuksia.

Lisätietoja:
Tiina Vuoristo, ympäristöasiantuntija
Puh: 09 132 6624, 040 542 5365