Uhanalaistiedot aiempaa helpommin metsätalouden toimijoiden käytettävissä

Tiedotteet |

Metsässä elävien uhanalaisten lajien esiintymätiedot saadaan aiempaa paremmin kaikkien metsätalouden toimijoiden käyttöön Tapion koordinoiman metsä- ja ympäristöhallinnon yhteishankkeen tuloksena.

Uuden toimintamallin myötä metsäalan toimijat saavat tiedot uhanalaisten lajien esiintymispaikoista Suomen ympäristökeskuksen tietokannasta. Tiedot voidaan yhdistää toimijan omiin paikkatietojärjestelmiin. Tällöin on helpompi suunnitella metsienkäsittelytoimet siten, että uhanalaisten lajien tarpeet otetaan huomioon. Toimintamalli perustuu vapaaehtoisuuteen.

Uhanalaistietoja on otettu huomioon metsänhoidossa ja puunkorjuussa jo pitkään, mutta yhtenäisen tietopankin aikaansaaminen helpottaa suunnittelua.

"Metsätalouteen saadaan vihdoinkin konkreettisia työkaluja, jotta uhanalaiset lajit voidaan ottaa paremmin huomioon käytännön töissä", sanoo metsä- ja ympäristöjohtaja Anders Portin Metsäteollisuus ry:stä.

"Aiemmin uhanalaisen lajin esiintymä on tullut metsänomistajan tai hakkuuoikeuden haltijan tietoon aivan liian myöhään töiden suunnittelun kannalta. Nyt metsänomistajan ja hakkuuoikeuden haltijan on mahdollista saada ajoissa tietoa tilalla esiintyvistä uhanalaisista lajeista ja niiden turvaamisen keinoista."

Ympäristökeskus ylläpitää tietokantaa

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä uhanalaisten lajien tietokannasta toimitetaan yhteistyöstä kiinnostuneille organisaatioille tiedot noin 600 uhanalaisesta, pääosin metsässä elävästä lajista.

Tietokannassa ovat mukana vuoden 1990 jälkeen tehdyt havainnot putkilokasveista, sammalista, jäkälistä, kovakuoriaisista ja käävistä. Nisäkkäät ja linnut eivät ole mukana aineistossa, koska niistä ei ole riittäviä tietoja. Nisäkkäistä liito-orava on myös rajattu pois, koska lajin huomioon ottamiseksi on olemassa jo toimivat käytännöt.

Mukana olevista lajeista on tehty kuvauksia ja koottu hoito-ohjeita ja muuta tietoa ympäristöhallinnon nettisivuille (http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=25625&lan=fi). Kunkin lajin osalta sivustolle on koottu uhanalaisuutta, tunnistamista, elinympäristöä ja uhkatekijöitä koskevat tiedot. Lisäksi sivuilla kerrotaan yleispiirteisesti lajin hoitosuositukset.

Japanin Nagoyassa vastikään pidetty kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen osapuolikokous asetti maailmanlaajuiseksi tavoitteeksi luonnon monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämisen vuoteen 2020 mennessä. Uusi, piakkoin julkistettava uhanalaisarviointi tuonee lisää uhanalaisia metsälajeja pitkälti siitä syystä, että tutkimus on edistynyt ja lajit tunnetaan taas entistä paremmin.

Lisätietoja antaa:

Biologi, FT Suvi Raivio, luontoasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6671, 040 521 6216