Tulevaisuustyöryhmän toimenpidesuositukset

Tiedotteet |

Tulevaisuustyöryhmä                                                  

Metsäteollisuus ry
Paperiliitto ry                                                                                                                                 

Kesällä 2005 tehtyyn paperiteollisuuden työehtosopimukseen sisältyy velvoite jatkaa vuoropuhelua osapuolten kesken alan toimintaympäristön muutosten havaitsemiseksi.   Osapuolten yhteisessä tulevaisuustyöryhmässä on tehty laajahko selvitys. Selvityksen perusteella on tehty johtopäätökset alan tilanteesta ja laadittu suositukset tarvittavista toimenpiteistä tilanteen korjaamiseksi. Toimenpidesuositukset ovat:

Vuoropuhelun jatkaminen                                   

Metsäteollisuus ry ja Paperiliitto ry jatkavat keskinäistä vuoropuhelua syyskuusta 2006 alkaen. Metsäteollisuus ry:n tavoitteena on alan työehtosopimuksen kokonaisuudistus alan sisäisen tuottavuuden edistämiseksi Suomessa. Paperiliiton tavoitteena on alan työehtosopimuksen kehittäminen yritysten ja työntekijöiden edut huomioiden, käyttäen hyväksi mm. jatkuvan neuvottelun periaatetta. Lisäksi osapuolien tavoitteena on parantaa työympäristöä ja työssä jaksamista työtapaturmien ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi.

Osapuolet perustavat Paperiteollisuuden vuoropuhelufoorumin jatkuvan keskinäisen avoimen tiedonvaihdon ylläpitämiseksi paperiteollisuuden toimintaympäristön muuttumiseen vaikuttavista tekijöistä. Osapuolet pitävät tärkeänä, että vuoropuheluun osallistuvat myös paperiteollisuuden muita henkilöstöryhmiä edustavat palkansaajajärjestöt sekä työmarkkinoiden keskusjärjestöt.

Tutkimus, osaaminen, uudet liiketoimintamahdollisuudet ja tuotteet

· Suomeen on luotava kansainvälisesti kilpailukykyinen metsäklusterin osaamiskeskittymä

· Osana eurooppalaisen metsäsektorin teknologiayhteisön toteuttamista ja suomalaisen metsäklusterin tutkimusohjelmaa on käynnistettävä merkittäviä metsäklusteria vahvistavia ja uudistavia teknologiaohjelmia

· Sekä yritysten että julkisten toimijoiden on sitouduttava tutkimusrahoituksen kasvattamiseen

· Metsäklusterin tutkimusrahoitusta on suunnattava entistä enemmän tuotanto- ja arvoketjun loppupäähän, uusien tuotteiden ja prosessien kehittämiseen

Energia

·  Suomessa teollisuuden sähkön käyttövero on poistettava.

·  Suomen on oltava aloitteellinen EU:ssa, jotta estetään päästökaupan liiallinen vaikutus sähkön hintaan.

·  Päästökauppajärjestelmä on uudistettava globaaliksi ja sen kielteiset vaikutukset eliminoitava. Toimivan ja tehokkaan järjestelmän kehittäminen on aloitettava Suomen EU-puheenjohtajakaudella.

·  Puuenergian tukia ei tule kohdistaa teollisuuden ainespuuhun vaan energiapuun tarjonnan lisäämiseen. Bioenergialaitosten investointituen kautta ei pidä vääristää kilpailua tai luoda epäterveitä kilpailutilanteita energiamarkkinoille.

·  Turpeen tuki tulee kohdistaa turpeen tuotantoon, turvetta tulee käsitellä ns. hitaasti uusiutuvana luonnonvarana.

·  Vientiteollisuudelle riittävät CO2-päästöoikeudet

·  Energian hinnan oltava Suomessa kilpailuetu

·  Haettaessa ratkaisuja sähkön tuotannon lisäämiseksi on suosittava päästöttömiä energiantuotantomuotoja sulkematta mitään vaihtoehtoa pois.

·  Sähkön siirtoverkko on järjestettävä kustannustehokkaasti niin, että se ei muodostu pullonkaulaksi sähkön tuotanto- ja jakeluketjussa.

Poisto-oikeudet

Yritysten poisto-oikeuksiaei saa muuttaa niin, että se heikentää metsäteollisuuden investointiedellytyksiä Poisto-oikeudet on säilytettävä vähintään nykyisellään.

Logistiikka

Seuraavat uudet metsäteollisuuden kannalta tärkeät liikenneväylähankkeet on toteutettava: päätieverkossa valtatie 6 Lappeenranta – Imatra, vt 4 Heinola – Äänekoski, vt 15 Kouvola – Kotka, vt 5 Lusi – Mikkeli, Varkaus – Joroinen,   vt 8 Rauma – Pori, vt 26 Luumäki-Hamina, E18  Haminan ohikulku.  Myös alemman tieverkon kunnossapidon määrärahoja on tarpeen korottaa.

Rataverkossa tärkeää on kaksoisraiteen rakentaminen välille Luumäki – Imatra, tason parantaminen ja ohitusraiteet välille Lahti – Luumäki – Vainikkala, kantavuuden nosto 25- tonnin akselipainoille välille Jämsänkoski – Rauma, Imatra – Kotka/Hamina sekä ratapihojen parannukset (Kouvola, Kotka, Imatra).

Vesiväylissä Haminan väylän parantaminen sekä Savonlinnassa syväväylän siirto Kyrönsalmesta Laitaatsalmeen. Väylämaksujen kokonaistason tulee perustua kustannusvastaavuuteen. Nykyisiä ylikatteellisia maksuja on alennettava.

Puun saatavuus

·  Puukaupan nopean aktivoinnin takia on tarpeen välittömästi nostaa Metsähallituksen puun myyntitavoite tilapäisesti vuosina 2006-2007 miljoonalla motilla tasolta 4,5 milj. m3/a tasolle 5,5 milj. m3/a sekä toteuttaa määräaikainen uudistamiskustannusten kaksinkertainen erillisvähennys.

·  Suomen metsien kasvu on nostettava 80:stä 100 milj. kuutiometriin mm. kohdistamalla valtion tukea yksityismetsätalouden investointeihin.

·  Metsien suojelua edistetään tehokkaimmin vapaaehtoisin toimin, joihin on turvattava riittävä rahoitus.

·  Metsäomistukseen on luotava uusia omistusmuotoja metsien pirstaloitumisen estämiseksi (esim. kiinteistörahastomalli).

·  Metsätilojen perintöverotus samalle tasolle maatilatalouden kanssa

·  Metsänomistajan vähennysoikeuksien selkeyttäminen metsäverotuksessa (oman työn kustannukset, matkakustannukset)

Kaupan esteet ja investointituet

·  Venäjän kauppa: rajamuodollisuuksien yksinkertaistaminen, tulli- ja maksupolitiikka linjassa maailmankaupan yleisten pelisääntöjen kanssa

·  Siperian radasta toimiva yhteys Suomen ja Aasian välille

·  Monien Euroopan maiden käyttämät ja kilpailua vääristävät tuet paperiteollisuuden investoinneille on poistettava.

Paperiteollisuuden tulevaisuustyöryhmän raportti "Paperiteollisuus – toimialan tilanne ja tulevaisuuden haasteet" 12.6.2006 (1085 kilotavua)