Tukien ja verojen yhteisvaikutukset puumarkkinoihin arvioitava

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ehdottaa valtiovallalle, että luodaan järjestelmä, jonka avulla seurataan puuenergiatukien ja energiaveromuutosten vaikutuksia puumarkkinoihin ja uusiutuvan energian tuotantoon.

Työhön tulee saada mukaan kaikki keskeiset toimijat valtionhallinnon lisäksi yksityiseltä sektorilta, kuten metsänomistajat, energian tuottajat ja puun jalostajat. 

Toimivan seurantajärjestelmän ja sopivien mittareiden avulla on voitava jäljittää politiikkatoimien ja puumarkkinahäiriöiden syy-yhteyksiä sekä vaikutuksia markkinoille tulevan puun määrään.

Suomessa kaavaillut uusiutuvan energian tuet saattavat yhdessä EU:n päästökauppajärjestelmän kanssa johtaa siihen, että metsäresurssit ohjautuvat liiallisesti energianlähteeksi, varoittaa myös Metla tuoreessa Murroksen jälkeen -julkaisussaan.

Päällekkäisten tukien ja verojen yhteisvaikutukset kannattaa selvittää

Suomessa on tulossa voimaan useita puun energiakäytön lisäämiseen tarkoitettuja ohjauskeinoja. Eduskunnan hyväksymät syöttötariffit metsähakevoimaloille ja puupolttoainevoimaloille sekä pienpuun energiatuki parantavat energiantuottajien kykyä maksaa puusta. Myös turpeen polton kiristyvä verotus ohjaa korvaamaan turvetta puulla energian tuotannossa. Harkinnassa on ollut lisäksi erillinen tuki puun poltolle kivihiilivoimaloissa.

”Päällekkäisten tukien ja verojen aiheuttamien ei-toivottujen vaikutusten välttämiseksi tarvitaan seurantaa ja nopeaa reagointia. Tuet ja verot voivat vääristää puumarkkinoita ja heikentää puunjalostuksen toimintaedellytyksiä. Kun valtiovalta päätti uusiutuvan energian tuista, metsäteollisuudelle luvattiin, ettei jalostuskelpoista puuta ohjata poltettavaksi”, muistuttaa Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

”Uusiutuvan energian tuotantoa on lisättävä, mutta ei jalostuksen kustannuksella. Puunjalostuksen yhteydessä syntyy jo nyt 70 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta. Huolehtimalla metsäteollisuuden mahdollisuuksista tuottaa energiaa tuotantonsa ohella, edistämme parhaiten Suomen energiatavoitteisiin pääsyä”, Jaatinen jatkaa.

Seurantajärjestelmän rakentaminen on syytä aloittaa viipymättä, sillä puuenergiatuet tulevat voimaan vuoden 2011 alkupuolella. Sopivat mittarit seuraavat eri puujakeiden käyttöä jalostuksessa ja poltossa, uusiutuvan energian tuotannon kehitystä sekä eri puutavaralajien hintasuhteiden muutoksia.

Lisätiedot:
Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 – 132 6600

Stefan Sundman, johtaja, energia ja infrastruktuuri,
puh. 09 – 132 6611, 040 – 535 0501