Teollisuuden päästöjen hallintaa koskevasta direktiivistä uhkaa tulla iso lasku

Tiedotteet |

Teollisuuden päästöjen hallintaa koskevan IE-direktiivin uusiminen (vanha IPPC-direktiivi) on tulossa Euroopan parlamentin toiseen käsittelyyn ensi vuoden alussa. Direktiivin merkitsisi toteutuessaan suuria lisäkustannuksia seuraavalla lupakaudella.

Komissio antoi joulukuussa 2007 teollisuuden päästöjä koskevan direktiiviehdotuksen. Uusittavaan direktiiviin liitetään entisen IPPC-direktiivin lisäksi suurten polttolaitosten ja jätteenpolttolaitosten sekä titaanidioksiditeollisuuden ja haihtuvien liuotinten teollisen käytön päästöjen ohjearvot.

Ehdotus sisältää uusia erittäin suuria periaatteellisia vaatimuksia teollisuudelle. On arvioitu, että direktiiviehdotuksen toteuttaminen aiheuttaa satojen miljoonien eurojen kustannukset Suomen metsäteollisuudelle seuraavalla lupakaudella. Selvityksen mukaan jo pelkästään uudet suurten polttolaitosten päästöraja-arvot aiheuttaisivat Suomessa metsäteollisuudelle ja vierilaitoksille yhteensä 55 miljoonan euron investoinnit.

Päästötasot tiukkenevat

Industrial Emissions -direktiivin keskeisiin kysymyksiin kuuluu parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) vertailuasiakirjan muuttuminen nykyistä sitovammaksi ympäristölupia myönnettäessä.
 
Metsäteollisuudelle on tärkeää, että jäsenmaille jätetään poikkeusmahdollisuus parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) kuvaavien vertailuasiakirjojen päästöalueista. Paikalliset ja laitoskohtaiset erot täytyy jatkossakin voida ottaa huomioon lupaharkinnassa.

Direktiivin uusimisen myötä suurten polttolaitosten päästötasot tiukkenevat. On tärkeää, että tiettyjen suurten polttolaitosten kattiloiden päästöraja-arvoille asetetaan riittävät joustot. Lisäksi teollisuuden prosessilaitteet, kuten selluteollisuuden soodakattilat ja meesauunit, pitää rajata suuria polttolaitoksia koskevien määräysten ulkopuolelle.

Toimialakohtaisia vähimmäispäästörajoja ei pitäisi ottaa käyttöön, koska ne jättäisivät huomiotta BAT:n (best available technology), paikalliset olosuhteet sekä IPPC-direktiivin periaatteen, jonka mukaan teollisuuslaitoksen päästöjä arvioidaan yhtenä kokonaisuutena. Laitoksen toiminnan loppuessa maaperän kunnostusvaatimusten tulee perustua riskiarviointiin.

Tavoitteena jatkuva parantaminen

Metsäteollisuus on vähentänyt päästöjään merkittävästi viimeisten 15 vuoden aikana. Päästöjä on vähennetty erittäin tehokkaasi ilman normiohjausta. Keskeistä on ollut laitosten kokonaistarkastelu sekä laitosten sijainnin ja ympäristön huomioon ottaminen.

Yritystoimintaa koskevan ympäristölainsäädännön, verotuksen ja muiden ohjauskeinojen tulee olla tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita sekä kannustaa uusiin innovaatioihin.   

Direktiiviehdotusta käsitellään Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteispäätösmenettelyssä. Direktiivi arvioidaan hyväksyttävän vuoden 2010 loppuun mennessä. Tämän jälkeen se saatetaan voimaan Suomen lainsäädännössä muuttamalla ympäristönsuojelulakia.

Lisätietoja:
Ympäristöasiantuntija Fredrik Blomfelt, Metsäteollisuus ry, puh: 040 705 7389