Talousmetsien luonnonhoito tuottaa tuloksia

Tiedotteet |

Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisen eteen tehty työ tuottaa tuloksia juuri julkaistun Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSOn tutkimusraportin mukaan. Talousmetsien luonnonhoidon keinot on todettu oikeansuuntaisiksi ja niistä saadut tulokset ovat rohkaisevia.

"Talousmetsien luonnonhoidon keinot ovat monipuolisia, ja luonnonhoidosta on tullut kiinteä osa metsänhoitoa ja -korjuuta. Talousmetsien arvokkaat elinympäristöt on kartoitettu ja nämä kohteet jätetään pääsääntöisesti metsänkäsittelyjen ulkopuolelle. Lisäksi säilytetään ja lisätään luonnonmetsille tyypillisiä rakennepiirteitä muun muassa jättämällä säästöpuita ja lehtipuita hakkuualoille sekä kulottamalla metsiä. Vaikka talousmetsien luonnonhoidon tulokset näkyvät maastossa hitaasti, on tutkimuksissa todettu myös nopeita positiivisia lajistovaikutuksia. Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamismenetelmiä tulee edelleen kehittää yhteistyössä muiden tahojen kanssa", toteaa luontoasiantuntija, FT Suvi Raivio Metsäteollisuus ry:stä.

Yksi keskeisistä talousmetsien luonnonhoidon tavoitteista on järeän runkolahopuun lisääminen. Myös käsittelyaloille jätetyistä elävistä säästöpuista muodostuu aikanaan lahopuuta. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion luonnonhoidon seurantatulosten mukaan talousmetsien järeä runkolahopuu on alkanut uusien menetelmien ansiosta lisääntyä. Säästöpuita puolestaan jätetään uudistushakkuualoille yhteensä lähes miljoona kuutiometriä vuodessa.

Metsäteollisuus on panostanut merkittävästi talousmetsien monimuotoisuuden turvaamiseen myös kouluttamalla henkilöstöään ja koneyrittäjiään ympäristöasioissa sekä rahoittamalla metsien monimuotoisuustutkimusta, kuten FIBRE-tutkimusohjelmaa ja Monimuotoisuuden tutkimusohjelma MOSSEa.

Suomessa on eniten Euroopassa tiukasti suojeltuja metsiä (7,6 % metsäalasta), mutta Etelä-Suomessa kuitenkin tarvitaan lisätoimia monimuotoisuuden turvaamiseen. Talousmetsien luonnonhoidon lisäksi tähän soveltuvat parhaiten vapaaehtoiset suojelukeinot. Vapaaehtoisia suojelukeinoja tarvitaan myös siksi, että yksityishenkilöt omistavat noin 70 prosenttia Etelä-Suomen metsistä. Useiden tutkimusten mukaan vapaaehtoisuus lisää yksityisten metsänomistajien myönteisyyttä luonnonsuojeluun.

7.9.2006

Lisätietoja:

Suvi Raivio, luontoasiantuntija, Metsäteollisuus ry
Puh. (09) 132 6671, sähköposti etunimi.sukunimi@forestindustries.fi