Talousmetsien luonnonhoito nostaa metsän arvoa

Tiedotteet |

Talousmetsien luonnonhoito on monessa metsässä jo arkipäivää. Pienillä toimilla voi edistää metsäluonnon monimuotoisuutta. Metsäsertifiointi ja uusi metsälaki antavat metsänomistajalle lisää mahdollisuuksia metsänsä hoitoon.

Talousmetsien luonnonhoito on yleisnimitys metsänkäsittelyssä puuntuotannon ohella toteutettaville toimille. Luonnonhoidolla vaikutetaan luonnon monimuotoisuuden paranemiseen, vesiensuojeluun, metsämaiseman hoitoon, metsien kiinteiden muinaisjäännösten säilymiseen tai monikäyttömahdollisuuksien edistämiseen.

Talousmetsien luonnonhoitoa voidaan toteuttaa monin tavoin, esimerkiksi säästöpuilla ja tekopökkelöillä, polttamalla puuryhmiä, vesistön suojakaistoilla ja muilla vesiensuojelutoimenpiteillä.

Lahopuiden kauneus katsojan silmässä

Maisemallisia arvoja ei luonnonhoitotoimista aina välttämättä synny. Talousmetsään jätetyt lahopuut saattavat karuudessaan olla toisen mielestä komeat, jollekin ne taas merkitsevät rumia, pystyyn kuolleita puita. Monimuotoisuuden kannalta lahopuuryhmillä on kuitenkin merkitystä. On tutkittu, että avoimella alueella lahopuussa on useampia lajeja kuin esimerkiksi varttuneen metsän sisällä. Puun lajilla sen sijaan on merkitystä, sillä kovakuoriais- ja muilla hyönteislajeilla on omat suosikkipuulajinsa. Myös lahoasteella on merkitystä – lahopuulla elävät lajit vaativat tietyn lahoasteen mukaista puuta ja kun se lahoaa pidemmälle, niiden on löydettävä lähistöltä vastaavasti lahonnutta puuta, jotta lajin kanta säilyy alueella.

Metsänomistaja päättää oman metsänsä luonnonhoidosta

Luonnonhoidon keinot valitaan aina tapauskohtaisesti ja metsänomistajan näkemyksen mukaisesti. Mikä sopii yhteen kohteeseen, ei välttämättä sovi toiseen.

Metsäkeskus, puuta ostavat yritykset ja metsänhoitoyhdistykset neuvovat metsänomistajaa talousmetsien luonnonhoidossa. Vuonna 2014 alussa voimaan tuleva uusi metsälaki antaa metsänomistajalle vapauden valita, miten hän metsäänsä hoitaa, esimerkiksi korjaako puuta avohakkuun vai jatkuvan kasvatuksen keinoin. Myös metsäsertifioinnissa määritellään talousmetsien luonnonhoitotoimia, muun muassa säästöpuiden määrä ja suojakaistan minimileveys.

Metsänomistaja voi valita, miten hän metsäänsä hoitaa. Jo pienet toimenpiteet talousmetsissä ovat merkittäviä luonnon monimuotoisuuden kannalta eikä kustannusten tarvitse olla korkeita. Talousmetsien luonnonhoidon menetelmien käyttö näkyy jo nyt lajistossa. Säästöpuiden ja lahopuun jättäminen kaikkien hakkuiden yhteydessä parantaisi entisestään uhanalaisten lajien elinmahdollisuuksia jo pelkästään sen takia, että talousmetsät kattavat valtaosan Suomen metsistä.