Talousmetsien luonnonhoito edistää metsien monimuotoisuutta

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden mielestä metsien monimuotoisuuden suojelu tulisi hoitaa METSO-toimintaohjelman vapaaehtoisten keinojen ja talousmetsien luonnonhoidon yhdistelmällä.

Suomen metsien pinta-alasta noin 90% on talousmetsiä. Koska valtaosa metsien eliölajeista ja niiden populaatioista elää talousmetsissä, on niiden käsittely ratkaisevaa monimuotoisuuden kannalta.

Talousmetsien luonnonhoidon keinot ovat monipuolisia ja luonnonhoidosta on tullut kiinteä osa metsänhoitoa ja -korjuuta

Talousmetsien arvokkaat elinympäristöt on kartoitettu ja nämä kohteet jätetään pääsääntöisesti metsänkäsittelyjen ulkopuolelle. Lisäksi säilytetään ja lisätään luonnonmetsille tyypillisiä rakennepiirteitä muun muassa jättämällä säästöpuita ja lehtipuita hakkuualoille sekä kulottamalla metsiä.

Talousmetsien luonnonhoidon tulokset näkyvät maastossa hitaasti, koska vain pari prosenttia metsistä käsitellään vuosittain. Tutkimuksissa on kuitenkin todettu myös nopeita positiivisia lajistovaikutuksia, erityisesti kulotuksen seurauksena. Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamismenetelmiä tulee edelleen kehittää yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

Yksi keskeisistä talousmetsien luonnonhoidon tavoitteista on järeän runkolahopuun lisääminen

Myös käsittelyaloille jätetyistä elävistä säästöpuista muodostuu aikanaan lahopuuta. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion luonnonhoidon seurantatulosten mukaan talousmetsien järeä runkolahopuu on alkanut uusien menetelmien ansiosta lisääntyä. Säästöpuita puolestaan jätetään uudistushakkuualoille yhteensä lähes miljoona kuutiometriä vuodessa.

Talousmetsien luonnonhoito koetaan tärkeäksi

Metsäteollisuus on panostanut merkittävästi talousmetsien monimuotoisuuden turvaamiseen myös kouluttamalla henkilöstöään ja koneyrittäjiään ympäristöasioissa sekä rahoittamalla metsien monimuotoisuustutkimusta, kuten FIBRE-tutkimusohjelmaa ja Monimuotoisuuden tutkimusohjelma MOSSEa.

Suomi on metsänsuojelun mallimaa

Suomessa on eniten Euroopassa tiukasti suojeltuja metsiä (9 % metsäalasta), mutta Etelä-Suomessa kuitenkin tarvitaan lisätoimia monimuotoisuuden turvaamiseen. Talousmetsien luonnonhoidon lisäksi tähän soveltuvat parhaiten vapaaehtoiset suojelukeinot.

Vapaaehtoisia suojelukeinoja tarvitaan myös siksi, että yksityishenkilöt omistavat noin 70 prosenttia Etelä-Suomen metsistä. Useiden tutkimusten mukaan vapaaehtoisuus lisää 
yksityisten metsänomistajien myönteisyyttä luonnonsuojeluun.

Lisätiedot: Suvi Raivio, luontoasiantuntija, 
puh. 09 132 6671,  040 521 6216