Talousmetsien luonnonhoidolla lisätään tehokkaasti Etelä-Suomen metsien monimuotoisuutta

Tiedotteet |

METSO työryhmän ehdotus luovutetaan tänään
ympäristöministeri Tiilikaiselle. Metsäteollisuus korostaa, että Etelä-Suomen metsien monimuotoisuutta lisätään talousmetsien luonnonhoidon menetelmillä ja hyviä tuloksia tuottaneilla vapaaehtoisilla keinoilla.

Talousmetsien luonnonhoidon menetelmillä voidaan tutkitusti nostaa metsäluonnon monimuotoisuutta talousmetsissä. 

Talousmetsien luonnonhoidon kehittämistä tulee määrätietoisesti jatkaa METSO ohjelmassa. Ohjelman tulee kannustaa kaikkia metsänomistajaryhmiä metsäluonnonhoitoon osana modernia, kestävää metsätaloutta. Kaikilla metsänomistajaryhmillä tulee olla myös yhtäläiset mahdollisuudet talousmetsien luonnonhoidon tukiin.

Valtaosa Suomen metsistä on talousmetsiä. Talousmetsien käsittelyllä on vahva vaikutus metsien monimuotoisuuden kehittymiseen."Tutkimustulokset ja käytännön kokemus puoltavat talousmetsien luonnonhoidon vahvaa merkitystä mm. lahopuueliöstön turvaamisessa ja eri elinympäristöihin erikoistuneiden lajien suojelussa. Esimerkiksi erityyppiset säästöpuuratkaisut yhdistettynä soveltuvissa kohteissa kulotukseen ovat osoittautuneet tehokkaiksi menetelmiksi", kertoo Anders Portin Metsäteollisuus ry:stä.

METSO kohteiden suojelu on vapaaehtoista  

METSO ll -ohjelma sisältää erittäin laajat luonnontieteelliset valintaperusteet suojelukohteiden valinnalle. Liian laajat kriteerit mahdollistavat sen, että METSO kohteita löytyy metsistämme runsain mitoin. Kohteen tarjoaminen suojeluun riippuu kuitenkin aina metsänomistajan aktiivisuudesta.

METSOn laajapohjaisessa työryhmässä todettiin, että valintaperusteet eivät saa olla määrääviä ja normatiivisia. On erittäin tärkeää, että tämä periaate tulee selkeästi kirjatuksi valtioneuvoston päätökseen mahdollisten ristiriitojen välttämiseksi.

Vapaaehtoisuuden periaate on tärkeä, jotta METSO ja monimuotoisuuskysymykset koettaisiin myönteisinä metsänomistajien keskuudessa myös jatkossa eikä ohjelmaa miellettäisi konflikteja aiheuttavaksi.

"Vapaaehtoisuuden periaate on säilyttävä myös ohjelman toteutuksessa. Näin toimijoiden asenne luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja lisäämiseen säilyy myönteisenä. Ohjelman toteuttaminen käytännössä edistää myönteistä asennoitumista luonnonsuojeluun ja parantaa metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisen yleistä hyväksyttävyyttä," jatkaa Portin.

"Luonnon monimuotoisuus ei lisäänny kiinteiden hehtaaritavoitteiden saavuttamisen myötä. Sen sijaan huomiota tulisi kiinnittää siihen, että luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaimmat kohteet saataisiin suojeltua", Portin huomauttaa.

Taustatietoja toimituksille:

Suomessa on lähes kaksi miljoonaa hehtaaria tiukasti suojeltuja metsiä. Jo 8,3 prosenttia metsäalastamme on tiukan suojelun piirissä, mikä on ylivoimainen Euroopan ennätys. Maamme arvokkaimmat luotokohteet on liitetty kattavasti kansallisiin suojeluohjelmiin ja EU:n Natura 2000-verkkostoon.

Lisätietoja:

Anders Portin, johtaja, kestävä kehitys ja resurssit, Metsäteollisuus ry, puh. (09) 132 6610, 040 586 6179