Suunnitelma kivihiililaitosten tukemisesta on haudattava

Tiedotteet |

”Kivihiililaitosten tukeminen verovaroin puun polttamisen lisäämiseksi ei ole järkevää.”

”Tavoiteltu bioenergiamäärä kannattaa tuottaa metsäteollisuudessa, koska puun jalostaminen luo kansantalouteen paljon suuremmat rahavirrat kuin ainespuun polttaminen verovaroin”, sanoi Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen tänään päättäjäseminaarissa Helsingissä.  

”Ennen uusia puun polttamista lisääviä tukia on arvioitava kaikkien jo aiemmin tehtyjen tukipäätösten yhteisvaikutukset puu- ja energiamarkkinoihin. Uudet tuet eivät saa haitata nykyisen bioenergian tuotannon edellytyksiä. Suunnitelmat kivihiililaitosten erillistuista on syytä haudata”, sanoo Jaatinen.

Työ- ja elinkeinoministeriö on selvittänyt kivihiililaitosten tuen tarvetta, mikäli laitokset siirtyisivät käyttämään biomassapohjaisia polttoaineita kivihiilen sijaan. Selvityksessä todetaan, että tukitoimien tulisi lisätä biomassan käyttöä, eikä siirtää biomassan käyttöä laitokselta toiselle, mikä nostaa hintatasoa ja keskikuljetusmatkaa.

Ohjauskeinot saattavat vääristää puumarkkinoita

Vuonna 2010 hallitus päätti lisätä puun polttamista neljällä uudella tuella: metsähakevoimaloiden ja puupolttoainevoimaloiden syöttötariffeilla, pienpuun energiatuella sekä verottamalla turpeen energiakäyttöä.

Vaarana on, että päällekkäiset tuet vääristävät kilpailua ja nostavat puun hintaa. Päällekkäisillä tuilla heikennetään metsäteollisuuden kilpailukykyä ja kansantaloutta sekä mahdollisuuksia päästä uusiutuvan energian tavoitteisiin. Metsäteollisuus tuottaa noin 70 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta.

Puumarkkinoiden seurantatarve on tunnustettu

Hallitus ja eduskunta ovat tuoneet esiin, että jo tehtyjen tukipäätösten vaikutuksia puumarkkinoihin on seurattava, jotta markkinoiden toimintaa vääristäviin tukipäätöksiin voidaan tarvittaessa puuttua. Kansantaloudellisten menetysten välttämiseksi ei myöskään ole perusteltua esittää lisää tukivaroja puun polttamiseen vaan kannattaa pikemminkin edistää puun saamista markkinoille.

Kivihiilituki on haitallinen kansantalouden kannalta

VTT:n työ- ja elinkeinoministeriölle laatima selvitys osoittaa seitsemän kivihiililaitoksen tarvitsevan 80 miljoonaa euroa investointitukea ja 10 – 12 miljoonaa euroa tuotantotukea vuosittain laitoksen siirtyessä kivihiilestä biomassapohjaisiin polttoaineisiin. Tämä lisäisi puuenergian tuotantoa saman verran kuin kaksi tavanomaista sellu- ja paperitehdasta tuottaa tuotantonsa ohessa.

Eniten uusiutuvan energian tuotantoa voidaan lisätä huolehtimalla puuta jalostavan teollisuuden toimintaedellytyksistä ja kehityksestä Suomessa. Myös Metlan tuoreen arvion mukaan metsähakkeen käyttötavoitteiden toteutuminen edellyttää puunkorjuun huomattavaa nostamista ja saha- ja vaneriteollisuuden tuotannon kasvattamista.

Lisätiedot:

Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 – 132 66 00

Stefan Sundman, johtaja, energia ja infrastruktuuri,
puh. 09 – 132 6611, 040 – 535 0501

Tukien ja verojen yhteisvaikutukset puumarkkinoihin arvioitava

http://www.metsateollisuus.fi/juurinyt2/tiedotteet/Sivut/tukienverojenyhteisvaikutuksetpuumarkkinoihinarvioitava.aspx

Lue lisää metsäteollisuuden energiapolitiikasta

www.hyvinvoivasuomi.fi

www.metsateollisuus.fi

http://twitter.com/metsateollisuus


Taustatietoa toimituksille:

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti lähes 200 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan ja vaikuttavat jopa 500 000 työpaikkaan. Suomen metsäklusteri tuo kolmanneksen maamme nettovientituloista.

Suomessa toimii 50 sellu-, paperi- ja kartonkitehdasta, noin 170 teollisen mittakaavan sahaa sekä 15 levytehdasta. Puun jalostus työllistää koko klusterissa noin 200 000 suomalaista ja sen taloudellisen jalanjäljen vaikutuspiirissä on noin 500 000 suomalaista.

Viestintäkontakti:

Helena Aatinen, viestintäjohtaja,
puh. 09 – 132 66 45 tai 040-548 66 75