Suomi elää metsästä

Tiedotteet |

Metsäsektorilla on keskeinen merkitys maakuntien elinvoimaisuudelle. Lähes kaikissa maakunnissa metsäsektorin arvonlisäys on suurin tai toiseksi suurin verrattuna muihin toimialoihin. Metsäsektori työllistää suoraan lähes 90 000 suomalaista ja tarjoaa lisäksi toimeentuloa sekä kone- ja kuljetusyrittäjille että muilla aloilla kuten kemianteollisuudessa. Metsät tarjoavat yksityismetsänomistajille myös merkittävän tulonlähteen. Suuri osa metsän myyntituloista jää maakuntien paikalliseen käyttöön. Maakunnille metsävarojen kestävä käyttö on investointi tulevaisuuteen.

Viime vuosina yksityismetsänomistajien saamat kantorahatulot ovat olleet noin 1,5 miljardia euroa, mikä tarkoittaa lähes 30 miljoonan euron viikoittaista rahapottia. Vuonna 2004 yksityismetsissä bruttokantorahatulo oli suurin Etelä-Savossa (180 milj. euroa), Häme-Uusimaalla (162 milj. euroa) ja Keski-Suomessa (152 milj. euroa). Kotimaisesta raakapuusta noin 80 prosenttia tulee yksityismetsänomistajilta, joten lähes joka viides suomalainen saa metsistä myyntituloja.

Hyvinvointia metsistä

Valtaosassa maakuntia metsäsektori vaikuttaa huomattavasti aluetalouteen. Lähes kaikissa maakunnissa metsäsektorin arvonlisäys on suurin tai toiseksi suurin verrattuna muihin teollisuuden toimialoihin ja maatalouteen. Vuonna 2003 metsäsektorin osuus arvonlisäyksestä oli suurinta Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Kainuussa. Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa suurimman osan arvonlisäyksestä tuotti massa- ja paperiteollisuus, Kainuussa metsätalous.

Metsäsektori on myös merkittävä paikallinen työllistäjä. Etelä-Karjalassa metsäsektori työllistää noin 13 prosenttia kaikista työllisistä, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä noin 10 prosenttia. Etelä-Karjalassa suurin työllistäjä on massa- ja paperiteollisuus, Kymenlaaksossa massa- ja paperiteollisuus ja Päijät-Hämeessä puutuoteteollisuus. Kun lukuihin lisätään vielä kuljetus- ja koneyrityksissä syntyvät työpaikat, metsäsektori muodostaa monissa maakunnissa aluetalouden selkärangan.

Kuhmo elää metsästä

"Kuhmossa 70 prosenttia teollisuuden työpaikoista on puutuoteteollisuudessa, joten kaupunki kirjaimellisesti elää metsästä", toteaa Kuhmon kaupunginjohtaja Eila Valtanen. Kainuussa sijaitsevassa Kuhmossa metsäalan liikevaihto on noin 590 miljoonaa euroa ja metsäala tarjoaa lähes 10 prosenttia kaikista työpaikoista. Metsävaltaisessa kaupungissa metsäteollisuuteen uskotaan tulevaisuudessakin. "Maakunnan vesakeskisiä ovat puualan yrittäjät, jotka tuovat tarvittavaa piristysruisketta koko maakunnan taloudelle", kaupunginjohtaja korostaa.

Puunsaannin turvaamiseksi kaupunginjohtaja Valtanen peräänkuuluttaa teollisuuden ja metsänomistajien yhteistyötä. "Puuraaka-aineen saatavuuden turvaaminen on asia, jossa molempien osapuolten intressit kohtaavat. Metsäsektorin toimintaa ei voi rakentaa pelkästään ulkomaisen tuontipuun varaan. Suomessa meillä on vahvat metsävarat, joiden hyödyntäminen palvelee yhteistä hyvinvointiamme." Eila Valtanen arvioi, että puupulasta aiheutuvat mahdolliset tuotantoseisokit heijastuisivat maakunnassa laajalti koko metsäsektorin arvoketjuun. Kuhmossa työttömyysprosentti (20 %) on jo nyt korkea.

Metsävarat kestävään käyttöön

Kainuussa maa-alasta metsää on jopa 95 prosenttia, josta puuta hakattiin vuonna 2004 noin 3,1 milj. kuutiota. Kaikissa maakunnissa metsää on maapinta-alasta noin 60 % tai enemmän. Yhteensä puuta Suomen metsissä on noin 2 miljardia kuutiometriä ja puusto kasvaa enemmän kuin sitä hakataan. Metsäntutkimuslaitoksen arvion mukaan kestävistä hakkuumahdollisuuksista hyödynnetään vasta hieman yli 80 prosenttia.

Metsän osuus maapinta-alasta on Suomessa suurempi kuin missään muualla Euroopan unionissa.

Vahvoista kotimaisista puuvaroista huolimatta tuontipuun osuus on noin neljännes puun käytöstä. Vuonna 2005 teollisuus käytti kotimaista puuta ja tuontipuuta yhteensä 68 milj. kuutiometriä, kun nykyiset metsävaramme kestäisivät 69 milj. kuutiometrin vuotuiset hakkuut.

Metsäsektorin taloudellinen merkitys ja työllistävä vaikutus ovat Suomessa suhteellisesti suurempia kuin missään muualla Euroopassa. Metsäteollisuuden osuus maan teollisuustuotannosta on noin viidennes ja vientituloista neljännes. Noin 90 prosenttia Suomen paperin ja kartongin tuotannosta ja noin 60 prosenttia sahateollisuuden tuotannosta menee vientiin. Metsäsektori työllistää välittömästi lähes 90 000 henkilöä ja välillisesti arviolta 200 000 suomalaista.