Suomen PEFC-metsäsertifiointi-standardin tarkistustyö käynnissä

Tiedotteet |

Suomessa käytössä olevan PEFC -metsäsertifiointijärjestelmän standardien tarkistustyö on käynnistynyt. Kansainvälisen PEFC -järjestelmän sääntöjen mukaan kansalliset standardit on päivitettävä viiden vuoden välein.

Työryhmän puheenjohtajaksi on lupautunut Sirkka Hautojärvi. Nyt aloitettu työ tehdään valmiiksi vuoden 2009 aikana, joten Suomen uudistetut PEFC -standardit otetaan käyttöön vuoden 2010 alussa. 

Standardin tarkistustyöhön on kutsuttu mukaan laa­ja joukko sidosryhmiä

Metsäteollisuuden ja muiden metsäsektorin toimijoiden lisäksi mukaan on ilmoittautunut lukuisa joukko metsien muus­ta käytöstä kiinnostuneita organisaatioita sekä lop­putuotteiden käyttäjiä edustavia ryhmiä.

Työhön osallistuu yhteensä 38 eri organisaatiota. Mukana on myös usei­ta tahoja, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet metsästandardin laadintaan. Yksikään luonnonsuojelupainotteinen ympäristöjärjestö ei kuitenkaan ole mukana tarkistustyössä, vaikka kaikki kutsuttiin mukaan avoimeen prosessiin.

Jari Parviainen Metsäntutkimuslaitokselta on valmis­tellut viimeaikaisen tutkimustiedon pohjalta taustaselvityksen standardin uudistamistarpeis­ta. Esimerkiksi metsäenergiaan liittyvät kysymykset sekä metsätalou­den ja monimuotoisuuden turvaamisen yhteensovit­taminen vaativat uudenlaista lähestymistapaa ja asettanevat haasteita tulevalle uudistustyölle.

Metsäteollisuus tunnustaa eri metsästandardijärjestelmät ja pyrkii pit­källä tähtäyksellä eri järjestelmien vastavuoroiseen tunnustamiseen

Metsäteollisuudelle on tärkeää kehittää PEFC-ser­tifikaatin tunnettavuutta. PEFC tunnustetaan jo yleisesti kestävän metsätalouden todentamisen mer­kiksi, mutta työtä vaaditaan edelleen esimerkiksi ym­päristöjärjestöjen ja eräiden asiakaspiirien vakuutta­miseksi. Tämän vuoksi on tärkeää pitää huolta myös standardin vaatimustason johdonmukaisuudesta ja kansainvälisestä uskottavuudesta.

PEFC on maailman laajimmin käytetty metsäsertifi­ointijärjestelmä. Jatkossa Suomen kansallisesta järjestelmästä käytetään nimeä PEFC Finland, jolla korvataan nimi Finnish Forest Certification System (FFCS).

Lisätietoja: Antti Otsamo, metsäasioiden päällikkö, puh. 040 719 7734