Suomen metsäteollisuusyritykset tuntevat käyttämänsä tuontipuun alkuperän

Tiedotteet |

Tiedotteen liitteessä on lisätietoa teollisuuden käyttämän puun alkuperästä. Liite löytyy tiedotteen lopusta.

Suomalaiset metsäteollisuusyritykset pitävät tärkeänä tuntea käyttämänsä tuontipuun alkuperän. Yritykset varmistavat, että puu tulee kestävästi hoidetuista metsistä, se on laillisesti hakattua eikä se ole peräisin luonnonsuojelualueilta.

"Jäsenyrityksemme selvittävät tuontipuunsa alkuperän ja sen laillisuuden. Puun alkuperän varmentaminen perustuu sertifioituihin laatu- ja ympäristöjärjestelmiin, joita ovat mm. ISO 9001, ISO 14001 ja EMAS. Sertifiointi tarkoittaa, että kolmas riippumaton osapuoli on tarkastanut järjestelmän toimivuuden", kertoo metsäpolitiikan johtaja Hannu Valtanen Metsäteollisuus ry:stä.

Metsäteollisuus tarvitsee enemmän raakapuuta kuin sitä tulee Suomesta markkinoille. Siksi ala täydentää raaka-aineen hankintaa tuontipuulla. Teollisuuden käyttämästä puuraaka-aineesta yli viidennes tuodaan ulkomailta, suurin osa Venäjältä ja Baltiasta.

Puun ostaja tietää hakkuutyömaan sijainnin

Yritykset laativat tuontipuun toimittajan kanssa toimitussopimuksen. "Sopimuksessa tuontipuun toimittaja sitoutuu ilmoittamaan ostajalle toimittamansa puun alkuperän. Sopimus myös velvoittaa toimittajaa noudattamaan suomalaisten metsäteollisuusyritysten asettamia puunkorjuun ympäristövaatimuksia", Valtanen toteaa.

Toimittaja ilmoittaa ostajalle jokaisen tuontipuuerän hakkuualueen sijainnin maastossa. Sijaintiin kiinnitetään erityistä huomiota, jos hakkuualue sijaitsee suojelualueen läheisyydessä.  Viranomaisen myöntämä hakkuulupa varmistaa tuontipuuerän laillisuuden.

Puun toimittajan antamat tiedot tarkastetaan maastossa

Metsäteollisuusyritykset tarkastavat tuontipuun toimittajan antamien tietojen oikeellisuuden maastokäynnein. Tarkastukset kohdistetaan hakkuutyömaille ja niillä tehtyihin metsänhoitotoimenpiteisiin. Toimitettujen puuerien tiedot tallennetaan ostajan tietokantaan ja karttajärjestelmään, joihin on merkitty myös suojelualueet. Maastokäyntien avulla varmistetaan, että hakkuu on tapahtunut laillisesti ja hakkuuluvan mukaisesti.

Ulkopuoliset asiantuntijat todentavat luotettavuuden

Maastokäyntejä ja tarkastuksia tehdään erityisesti merkittävimpien puun toimittajien ja uusien toimittajien hakkuutyömailla. Tarkastuksia tehostetaan, jos puuntoimittajan toiminnassa havaitaan puutteita. Suomalaisten metsäteollisuusyritysten lisäksi maastokäyntejä tekevät myös puolueettomat sertifiointiyritykset. Sertifiointiyritykset voivat näin todentaa alkuperäisjärjestelmien toimivuuden.

Tuontipuun laillisuuden varmistaminen osa hyvän hallintotavan edistämistä

Hannu Valtasen mukaan metsäteollisuuden hyvän investointi- ja toimintaympäristön perusedellytys on yhteiskunnallinen vakaus. Siihen kuuluvat olennaisena osana hyvä hallintotapa ja lainsäädännön kunnioittaminen.

"Vaikka metsäteollisuusyritykset varmistavat tuontipuun laillisuuden, tulee myös yritysten toimintaympäristöä kehittää. Muun muassa EU:n tulisi panostaa voimakkaasti hyvän hallintotavan edistämiseen niissä maissa, missä puutteita esiintyy. Hyvän hallintotavan kehittäminen ei ole vain metsäsektorin haaste vaan koskee koko yhteiskuntaa", sanoo Valtanen.

Lisätietoja: 

Hannu Valtanen, johtaja, metsäpolitiikka, Metsäteollisuus ry
puh. (09) 132 6610, 040 515 2766, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

Suomalaiset metsäteollisuusyritykset käyttävät vuosittain noin 75 miljoonaa kuutiota raakapuuta. Vuonna 2004 kotimaisen puun osuus oli 57,6 miljoonaa kuutiota ja tuontipuun 17,4 miljoonaa kuutiota kuorineen. Merkittävin osa tuontipuusta on paperinvalmistukseen käytettävää lehtikuitupuuta. Havutukkien tuonti on edellytys etenkin itärajan läheisyydessä toimivien sahojen tuotannon turvaamiseksi. Havupuun tuonnilla ylläpidetään välittömästi noin 5 000 ja välillisesti noin 20 000 työpaikkaa, lähinnä haja-asutusalueilla ja maaseudulla.

Suomen puuvarat lisääntyvät koko ajan. Metsät kasvoivat viime vuonna 83 miljoonaa kuutiota ja niiden kokonaispoistuma oli 73 miljoonaa kuutiota. Kokonaispoistuma käsittää teollisten hakkuiden lisäksi polttopuun hakkuut, hakkuutähteen sekä kuolevat ja lahoavat puut. Puuvarojen kasvusta huolimatta kotimaista puuta ei tule markkinoille riittävästi.

Suomen metsäteollisuusyritykset tuntevat käyttämänsä tuontipuun alkuperän. (1813 kilotavua)