Suomen metsäteollisuus toimii aktiivisesti laillisen puunhankinnan puolesta

Tiedotteet |

Suomalainen metsäteollisuus on tehnyt pitkäjänteistä työtä tuontipuun alkuperän ja laillisuuden varmistamiseksi jo 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Suomalainen metsäteollisuus toimii Venäjällä paikallisen lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisesti. Suomi ja suomalainen metsäteollisuus toimivat aktiivisesti myös EU:ssa laittomien hakkuiden estämiseksi.

Suomen metsäteollisuus seuraa puun alkuperää muun muassa sertifioiduilla järjestelmillä, joiden toimivuuden todentavat puolueettomat tarkastajat. Käytössä olevien järjestelmien peruslähtökohtana on, että puunhankintaketjun toimijat noudattavat kunkin maan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Lakien ja määräysten noudattamista valvovat kunkin maan viranomaiset.

Suomen metsäteollisuus on käynnistänyt vuoropuhelun Suomen WWF:n ja Venäjän WWF:n kanssa julkaisemalla kesäkuussa 2006 yhteisen kannanoton laillisen puunhankinnan edistämiseksi. Osapuolet kantavat huolta laittomista hakkuista maailmanlaajuisesti sekä kannattavat ainoastaan laillisista kohteista tulevan, kestävästi tuotetun puun kansainvälistä kauppaa.

WWF tunnustaa kannanotossa, että Suomen metsäteollisuuden puun alkuperän hallintajärjestelmät ovat yksi tehokkaimmista keinoista tukea laillisen puun hankintaa. Suomen metsäteollisuus on kannanotossa sitoutunut edistämään nykyisten alkuperänhallintajärjestelmien kehittämistä paikallisten osallistavien prosessien ja kansainvälisen vuoropuhelun avulla laittomuuksien tunnistamiseksi ja poistamiseksi sekä järjestelmien läpinäkyvyyden lisäämiseksi. WWF ja Metsäteollisuus ry ovat myös päättäneet perustaa työryhmän kehittämään edelleen puun alkuperän hallintajärjestelmiä.

Suomalainen metsäteollisuus on aktiivisesti edistänyt Suomen myötävaikuttamista FLEGT:n toteuttamiseksi. Euroopan Unionin FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade) -toimintasuunnitelmaan on kirjattu useita keinoja laittomien hakkuiden ehkäisemiseksi. EU-puheenjohtajamaana Suomi edistää FLEGT:n etenemistä jatkamalla kehitys- ja valmistelutyötä järjestelmän käytäntöön viemiseksi sekä jatkamalla vuoropuhelua EU:n komission ja jäsenmaiden välillä.

Teollisuuden järjestelmien ohella kunkin maan viranomaisten tulee kehittää toimintaympäristöä ja lainsäädäntöä. EU:n tulee panostaa voimakkaasti hyvän hallintotavan edistämiseen maissa, joissa esiintyy laillisuuden valvontaan ja hallinnointiin liittyviä puutteita. Hyvän hallintotavan kehittäminen ei ole vain metsäsektorin haaste vaan koskee koko yhteiskuntaa.

Lisätietoja:

Anders Portin, johtaja, kestävä kehitys ja resurssit, Metsäteollisuus ry,
p. (09) 132 6610, sähköposti etunimi.sukunimi@forestindustries.fi