Säästöpuut pehmentävät maiseman muutoksia

Tiedotteet |

Säästöpuut lisäävät metsikön rakenteellista monipuolisuutta ja säilyttävät alkuperäistä lajistoa. Säästöpuiden tarkoitus on taata lahopuujatkumo yli metsikön kiertoajan ja siten ylläpitää monimuotoisuutta.

Metsänhoitosuositusten mukaan kaikille uudistushakkuille jätetään eläviä säästöpuita sopiviin kohtiin, kuten kosteisiin painanteisiin tai arvokkaiden elinympäristöjen yhteyteen. Säästöpuiden tarkoituksena on myös säilyttää puilla alun perin esiintyvää lajistoa. Esimerkiksi vanhan metsän jäkälälajin, raidankeuhkojäkälän, on todettu selviytyvän säästöpuilla pitkään. Säästöpuut pehmentävät maiseman muutoksia ja esimerkiksi varjostuksella tukevat arvokkaan elinympäristön ominaisuuksien säilymistä.

Säästöpuita ei koskaan korjata tai harvenneta, vaikka jokainen niistä kuolee ja kaatuu aikanaan. Säästöpuut lisäävät luonnon monimuotoisuutta pystyyn kuolleina pökkelöinä tai maahan kaatuneena lahopuuna. Maanmuokkauksen yhteydessä ne kierretään.

Säästöpuut jätetään ryhmiin

Uudistettavalle alueelle suositellaan jätettäväksi keskimäärin 5 – 10 säästöpuuta hehtaaria kohden. Puiden läpimitan tulee olla yli 10 cm. Säästöpuut jätetään yleensä ryhmiin, mutta myös yksittäisiä järeitä säästöpuita voidaan jättää. Säästettävien puiden määrä vaihtelee maanomistajan tavoitteiden, hakkuualueen pinta-alan, kohteella tunnettujen lajiesiintymien sekä maisema- ja virkistyskäyttöarvojen mukaan. Mikäli alue kulotetaan myöhemmin, suositellaan säästöpuita jätettäväksi normaalia enemmän.

Yleensä säästöpuiksi suositellaan haapoja, raitoja, pihlajia, leppiä sekä jaloja lehtipuita, mutta myös kuusen, männyn ja koivun vanhat puuyksilöt ovat tärkeitä monimuotoisuudelle. Etenkin oksaiset, runko- ja lahovikaiset tai muuten taloudellisesti vähäarvoiset järeät lehti- ja havupuut sopivat hyvin säästöpuiksi.

Säästöpuista voi tehdä myös tekopökkelöitä katkaisemalla puu noin 3 – 5 metrin korkeudelta. Tutkimuksissa tekopökkelöistä on löydetty jopa yli 300 kovakuoriaislajia, joista osa on uhanalaisia.