Puutullikysymykseen saatiin myönteinen ratkaisu (25.11.2010)

Tiedotteet |

25.11.2010 – Venäjän ja Suomen metsäteollisuusyhteistyötä pitkään haitanneesta puutullikysymyksestä on päästy ratkaisuun Venäjän ja EU:n välisissä WTO-neuvotteluissa.

”Suomen metsäteollisuuden kannalta on myönteistä, että Venäjän puutullikysymykseen saatiin ratkaisu. Tämänhetkisten tietojen mukaan puutullit eivät täysin poistuisi, mutta niiden vaikutukset eivät jatkossa kohdentuisi Suomeen tuotaviin puutavaralajeihin yhtä voimakkaasti kuin tähän asti. Lehtipuiden tullit laskevat noin neljäsosaan nykytasosta ja havupuiden tullit noin puoleen”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

”Suomalainen metsäteollisuus on kuitenkin jo viime vuosina ehtinyt sopeuttaa toimintansa Venäjän puuntuonnin vähenemiseen ja toimii pitkälti kotimaisen raaka-aineen varassa. Tuonnin elpyminen riippuu Venäjän puun kustannusten lisäksi metsäteollisuuden viennin kehittymisestä sekä kotimaisen puun saatavuudesta ja kustannustasosta.”

Kaupan ja investointien esteiden poistaminen on molempien maiden etu

Pitkällä aikavälillä yhteistyö Suomen ja Venäjän metsäsektoreiden välillä on molempien maiden etu. Venäjän toivomien metsäteollisuusinvestointien kannalta kriittisintä on poistaa nopeasti kaikki toimintaa haittaavat vientitullit ja kaupan esteet, panostaa infrastruktuurin kehittämiseen sekä taata investointien edellyttämä varmuus ja luottamus puuraaka-aineen saatavuudesta vuosikymmeniksi eteenpäin.

Suomalainen metsäteollisuus on tähän mennessä investoinut Venäjälle jo yli miljardi euroa. Investoinnit ovat suuntautuneet erityisesti saha- ja levyteollisuuteen sekä kartonkiteollisuuteen.

Lisätietoja antaa:
Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 – 132 6600

Taustatietoa:

Venäjän tuontipuun osuus laskenut 14 prosenttiin puun käytöstä

Vuonna 2009 Suomeen tuotiin puuta Venäjältä 6,1 milj. m3 puuta kuorellisen mittaustavan mukaan laskettuna. Määrä vastasi 5,3 milj. m3 kuoretonta puuta. Kansainvälisessä kaupassa puu mitataan kuorettomana, kun taas Suomen mittauskäytäntö perustuu kuorelliseen puuhun.

Suomen metsäteollisuuden puukäyttö oli vuonna 2009 noin 52 milj. m3. Tammi-elokuussa 2010 puuta tuotiin Venäjältä 4,6 milj. m3. Eniten puuta tuotiin Venäjältä vuonna 2005, jolloin tuonti oli 17 milj. m3 (14,8 milj. m3 kuorettomalla mittaustavalla).

Suurin osa Suomeen tuodusta puusta oli kuitupuuta. Esimerkiksi koivukuitupuulle ei Venäjällä ole laajaa kaupallista käyttöä.

Tuonnin vähennyttyä tuhansia korjuuyritysten työntekijöitä jäi Venäjällä työttömäksi. Ammattimaiset puunkorjuujärjestelmät ja metsätalouden infrastruktuuri rapautuivat nopeasti.