Puutavarakuljetusten kuormia suurentamalla vähennettäisiin raskasta liikennettä ja päästöjä

Tiedotteet |

Metsäteollisuus on ehdottanut raakapuun tiekuljetuksiin suurempia kuormia. Hyötykuormia kasvattamalla voitaisiin vähentää tiestöllä liikkuvaa raskasta liikennettä, pienentää päästöjä ja energiankulutusta sekä alentaa puutavarakuljetusten kustannuksia.

Metsäteollisuus on esittänyt liikenneministeriölle, että raakapuun tiekuljetuksissa sallittaisiin 8 – 10 -akselisille ajoneuvoyhdistelmille nykyistä suurempi kokonaispaino. Paino laskettaisiin asetuksessa määriteltyjen ajoneuvokohtaisten painojen summana ja nousisi akselimäärästä riippuen 68 – 80 tonniin. Uudistuksen myötä puutavarakuljetusten kuormakoko kasvaisi 15 – 35 prosenttia.

Vähemmän liikennettä, päästöjä ja kustannuksia

Kuljetusten tuottavuuden parantumisen lisäksi suuremmat hyötykuormat vähentäisivät merkittävästi raakapuukuljetusten energian kulutusta ja päästöjä. Samoin raskaan liikenteen määrä tiestöllä vähenisi selvästi.

Kuva: Ruotsalaisessa tutkimuksessa koekäytössä oleva 9-akselinen puutavara-autoyhdistelmä, jonka kokonaispaino on 74 tonnia. Kuva: Skogforsk

Suurempien hyötykuormien edellyttämät lisäakselit lisäisivät myös yhdistelmien kitkapinta-alaa tiehen ja parantaisivat jarrujen tehoa. Akseleiden lukumäärän kasvattaminen vähentäisi myös tierasitusta.

Logistiikkakustannukset muodostavat lähes viidenneksen metsäteollisuuden kaikista kustannuksista ja raakapuu on suurin kuljetettava tavaralaji. Puu ja myös kasvavat bioenergiamäärät kuljetetaan metsästä aina puutavara-autolla joko suoraan käyttöpaikalle tai puutavaraterminaaliin jatkokuljetettavaksi vesi- tai rautateitse.

Metsäteollisuus on myös suurin rautatiekuljetusten ostaja. Puuta kuljetetaan rautateitse aina, kun se on mahdollista ja taloudellisesti järkevää. Silti Suomessa joudutaan käyttämään paljon suoria tiekuljetuksia mm. harvan rataverkon vuoksi.

Direktiivi sallii puukuljetusten kansalliset vaihtelut

Kuorma-autojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimmat sallitut mitat ja massat on harmonisoitu EU:ssa. Direktiivissä on jätetty jäsenvaltioille mahdollisuus päättää ajoneuvojen mitoista ja massoista tietyissä kansallisissa kuljetuksissa, jotka eivät vaikuta merkittävästi kansainväliseen kilpailuun.
 
Metsäteollisuuden puukuljetukset täyttävät tämän ehdon ja esimerkiksi Ruotsissa on meneillään käytännön kokeiluja 71 – 90 tonnin yhdistelmillä puutavarakuljetuksissa.

Lisätietoja antaa:
Harri Rumpunen, logistiikkapäällikkö, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6614 tai 0400 – 634 614