Puuta halutaan nyt sisustamiseen ja pihoille

Tiedotteet |

Kuluttajat haluavat nyt näyttäviä ratkaisuja kodin pintoihin. Uusien puutuotteiden ansiosta kodin sisustajat mieltävät puun hyvin kaupunkikoteihin sopivaksi materiaaliksi. Sen lisäksi, että puu on luonnollinen ja näyttävä sisustusmateriaali, sillä on omi­nai­suuksia, jotka pa­rantavat asumis­muka­vuutta. Puusisustaminen on lisäksi hinnaltaan kilpailu­kykyistä ja luultua edullisempaa. Suomalaisille puutuotteille on herännyt kysyntää myös Venäjällä.

Puutuotteilla on helppo toteuttaa yksilöllisiä sisustuksia

Kuluttajat valitsevat puun sen yksilöllisen ja esteettisen ilmeen vuoksi. Aito puupinta on luonnolli­nen ja jo sellaisenaan uniikki sisustuselementti. Puutuot­teilla voi korostaa pintoja sekä muuttaa tilavaikutelmaa. Pie­niin ja hämäriin tiloihin sopivat vaaleat puulajit ja pintakäsittelyt, avariin ja valoisiin huo­nei­siin taas tummemmat puulajit ja sävyt. Vaakaverhous madaltaa korkeita huo­neita ja pysty­verhouk­sella saadaan aikaan korkeuden tuntua mataliin tiloihin.

Puuta voidaan käyttää tehoste­materiaalina pinnoilla, joita halutaan erityisesti korostaa. Vanerisisustuslevyillä voi­daan pehmentää laajoja yhtenäi­siä seinä- ja kattopintoja. Puutuotteet soveltuvat hyvin yh­distettäväksi joko keske­nään tai muiden sisus­tusmateriaa­lien kanssa.

Sisustamisen puutuotteita löytyy niin perinteiselle kuin yksilölli­syyttä etsivälle sisustajalle. Valikoima laajenee jatkuvasti, ja mark­kinoille on tullut myös vakioprofiileista poikkeavia tuotteita. Monet vanhoista klassi­koista, kuten karos­si­paneeli, ovat palanneet mallistoon. Monia sisäverhousprofiileja val­mistetaan havupuiden lisäksi nykyi­sin myös lehtipuista.

Puuvalmiiden tuotteiden lisäksi tar­jolla on asennus­valmiita, teolli­sesti valmiiksi pintakäsiteltyjä vaihtoeh­toja. Pe­rin­teisen peit­tomaala­uksen ohessa suosio­taan kasvattavat eriasteiset vaa­leat kuulto- ja va­hakäsitte­lyt, jotka antavat puupinnoille väriä, mutta samalla säilyttävät niiden luonnolli­sen tekstuurin ja ulkonäön.

Puu lisää asumismukavuutta

Puulla luonnonmateriaalina on ominaisuuksia, jotka vaikuttavat asumismu­kavuuteen. Si­säilman kosteus vaikuttaa aistinva­rai­sesti ha­vaittavaan ilman­laatuun ja sitä kautta asumisviihtyvyy­teen. Puupinnat tasa­painottavat si­säilman kosteutta sitomalla kosteutta itseensä ja vapauttamalla sitä sisäilman kuivuessa. Puutuotteet edesauttavat suhteellisen kosteuden pysymistä ihan­teelli­sella 30–60 prosentin välillä. Jos suhteellinen kosteus ylittää pit­kä­aikaisesti 60 prosentin, lisääntyvät bakteerit, home ja pöly­punkit. Suhteellisen kosteuden jäädessä alle 30 prosentin lisää puoles­taan liian kuiva huoneilma hengitystieinfektioiden riskiä. Huono sisäilma on todettu yhdeksi ylei­simmistä allergioiden syistä.

Sisäpinnoilla on merkitystä myös asunnon akustiikan kannalta. Kauttaaltaan kovat pinnat saavat aikaan jopa häiritsevän kaiun. Peh­meät ja pintaraken­teeltaan epäyhtenäiset puupinnat helpottavat miellyttävän akustiikan toteutta­mista.

Pihojen rakentamiseen ja parvekkeiden sisustamiseen kulutetaan enemmän

Keski-Euroopassa pihojen sisustamisen suosio on kasvussa, ja markkinoiden odotetaan kasvavan 15 prosentin vuosivauhdilla. Myös Suomessa oma piha tai parveke on osa asuntoa, ja siitä halutaan tehdä viihtyisä ja toimiva ajanvietto- ja rentoutumispaikka. Myös pihan näyttävyys on entistä tärkeämpää, mikä tarjoaa mahdollisuuksia erilaisille tuotekonsepteille. Näyttävyyden lisäksi pihalta vaaditaan käytännöllisyyttä ja selkeitä ratkaisuja.

Suomessa käynnistynyt kaupunkimaisten pientaloalueiden rakentaminen lisää pihojen rakentamista ja kalustamista etenkin, kun jo suunnitteluvaiheessa piha käsitetään osaksi asuintiloja. Trendi ennakoi myös puutuotteiden kysynnän lisääntymistä.

Puu on suosittu materiaali ulkotiloissa sen miellyttävän ulkonäön, käytön helppouden sekä materiaalin lämmön ansiosta. Suomalaiset puulajit ja -laadut soveltuvat erinomaisesti pihatuotteiden valmistukseen. Pihatuotteiden puuraaka-aineesta valtaosa on ja tulee myös jatkossa olemaan sekä mäntyä että kuusta. Puun uusiutuvuus tekee siitä ympäristöä kunnioittavan materiaalin, joka oikein hoidettuna vaan pysyy aina kauniina.

Suomessa perinteisiä pihan puutuotteita ovat aidat, portit, pihakeinut, leikkimökit, pihakalusteet, laiturit, grillikatokset, autokatokset ja jätesuojat. Uusina tuotteina on markkinoille tullut perinteisesti Keski-Euroopassa käytössä olevia tuotteita, kuten pergoloita, seinäkkeitä, tasoja ja huvimajoja.