Puurakentamisen edistämisohjelman tulokset näkyviksi rakentamalla

Tiedotteet |

Puun käyttöä rakentamisessa on lisättävä ympäristösyistä. Kotimaisen puun käytöllä on myös merkittävät myönteiset vaikutukset kansan- ja aluetalouksiin. Rakentaminen uudistuu kuitenkin vain rakentamalla: tarvitaan todellisia uusia puurakennuskohteita.

Puun käyttö on viime vuosina merkittävästi lisääntynyt erityisesti pientalorakentamisessa. Puurakentamista pitää suosia ekologisesta ja taloudellisista syistä. Puun käyttö lisää myös paikallisia työmahdollisuuksia. Rakentamisessa käytettävien puutuotteiden jalostusarvoa tulee nostaa.

Omakoti-, rivitalo- ja muun pientalorakentamisen kasvu lisää puun käyttöä. Puu on pääasiallinen rakennusaine nykyisin yli 80 prosentissa valmistuvista pientaloista. Pientaloalueiden rakentaminen on lisääntynyt, mutta pientaloasuntojen tarjonta ei vastaa määrältään eikä monipuolisuudeltaan vielä kysyntää, ei etenkään pääkaupunkiseudulla.

Puurakentamisen edistämisohjelman seurantaryhmän tuoreessa raportissa todetaan, että lainsäädäntö ei estä puu- ja pientalorakentamisen kasvua eikä merkittäviä säädösten ja määräysten muutostarpeita ole. Sen sijaan säädösten ja määräysten soveltamista on kehitettävä ja tulkintoja on yhdenmukaistettava. Kunnilla on riittävät keinot lisätä pientaloalueiden kaavoitusta ja tonttituotantoa. Ilman kunnan vahvaa tahtoa tavoitteet eivät kuitenkaan toteudu.

Puun kilpailukyky rakennusmateriaalina ja suunnittelijoiden ja toteuttajien korkea ammattitaito ovat edellytyksiä puun käytön lisäämiselle. Teollista puurakentamista ja sen standardisointia on tarpeen edelleen kehittää. Puutuoteteollisuuden, rakentajien ja rakennuttajien on lisättävä yhteistyötä. Rakennuttajilta ja rakentajilta tarvitaan päätöksiä puun käytön lisäämiseksi rakennuskohteissaan.

Puut sitovat kasvunsa aikana keskimäärin tonnin hiilidioksidia jokaista kasvanutta kuutiometriä kohden. Puutalot, jotka palvelevat käyttäjiään jopa satoja vuosia, toimivat hiilidioksidivarastoina. Puu on energiaystävällistä, sillä puisen rakennusosan tuotannossa syntyy kilpailevia tuotteita vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Elinkaarensa päätteeksi puu voidaan vielä kierrättää ja polttaa energiaksi.

 

Työ puurakentamisen edistämiseksi jatkuu

Valtioneuvosto teki 17.3.2005 periaatepäätöksen puun käytön ja puurakentamisen edistämisestä. Se määritteli toimintalinjaukset, joiden mukaisesti julkinen sektori yhdessä elinkeinoelämän kanssa pyrkii monipuolisesti edistämään puu- ja pientalorakentamista sekä nostamaan puutuoteteollisuuden jalostusastetta ja viennin arvoa.

Suomessa on ollut useita periaatepäätöksen toteutumista edistäviä puu- ja pientalorakentamisen kehittämiseen liittyviä hankkeita. Tällaisia ovat muun muassa puurakentamisen osaamiskeskusohjelma, erilaiset pilottihankkeet, moderni puukaupunki 2- ja tiivis- ja matala –hankkeet, tonttitarjontatyöryhmä, kaavoituksen kestoa ja sujuvuutta edistävät hankkeet, rakentamismääräysten tarkistamista ja rakennusvalvonnan kehittämistä koskevia hankkeet sekä asumistarpeiden muutoksia koskevat tutkimukset ja selvitykset. Kokonaisuutta seurannut seurantaryhmä antoi raporttinsa ja toimenpidesuosituksensa äskettäin.

Periaatepäätöksessä mainitut ministeriöt jatkavat puun käytön edistämisohjelmien 2004-2010 toteuttamista yhteistyössä koko toimijakentän kanssa. Jatkohankkeeseen liitetään pilottikohteiden toteutumisen seuranta ja niiden kokemusten raportointi yhteistyössä puualan kanssa vuosien 2007-2010 aikana. Ohjelmien toteuttamisessa kohdistetaan erityishuomio edellytysten luomiseen ja markkinaesteiden poistamiseen siten, että suomalainen rakennus-, rakennusaine- ja pientaloteollisuus voi kilpailla menestyksellisesti pientalorakentamisen markkinoilla sekä maamme lähialueilla että kansainvälisesti laajemmallakin alueella.