Puurakentaminen pitää huolta ilmastosta

Tiedotteet |

Maapallon ilmaston lämpeneminen johtuu kasvihuonekaasujen ja erityisesti hiilidioksidin määrän lisääntymisestä ilmakehässä. Suurimmat hiilidioksidipäästöt syntyvät fossiilisten polttoaineiden energiakäytöstä. Suomessa on valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti käynnistetty kaksi puun käyttöön liittyvää ohjelmaa, puutuotealan elinkeinopoliittinen ohjelma sekä puurakentamisen edistämisohjelma. Vuoteen 2010 jatkuvilla ohjelmilla valtiovalta edistää ja tukee toimenpiteitä, joilla uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä korvataan uusiutuvilla luonnonvaroilla mm. rakentamisessa. Suomella on maailman johtavana metsätalousmaana mahdollisuus rakentaa kansainvälinen kilpailukykynsä uusiutuviin luonnonvaroihin perustuviin teknologioihin ja tuoteratkaisuihin.

Ilmakehässä olevan hiilidioksidin määrä lisääntyy joka vuosi ja on laskettu, että maapallon keskilämpötila nousee seuraavan vuosikymmenen aikana. Hiilidioksidipäästöjä voidaan hillitä kahdella tavalla: vähentämällä päästöjä ja varastoimalla syntyvää hiilidioksidia. Puulla on ainutlaatuinen kyky tehdä näitä kumpaakin. Onkin laskettu, että puun positiivisten ympäristövaikutusten vuoksi 10 prosentin lisäys Euroopan puutalojen rakentamisen määrässä vähentäisi hiilidioksidisäästöjä 25 prosenttia Kioton sopimuksessa asetetuista vähennystavoitteista.

Puutuotteet ovat pitkäaikaisia hiilidioksidivarastoja

Kasvavat puut sitovat keskimäärin tonnin hiilidioksidia ja tuottavat samanaikaisesti 0,7 tonnia happea jokaista kasvanutta kuutiometriä kohden. Hoidetut metsät ovat luonnontilaisia metsiä tehokkaampia hiilinieluja. Nuoret, nopeammin kasvavat puut sitovat hiilidioksidia tehokkaammin kuin iäkkäät puut, jotka kuollessaan ja lahotessaan palauttavat varastoimansa hiilidioksidin ilmakehään. Sen sijaan puiden korjuu takaa hiilidioksidin varastoitumisen puuraaka-aineesta syntyviin tuotteisiin koko niiden elämän ajan. Puutalot, jotka palvelevat käyttäjiään keskimäärin 80 – 100 vuotta, toimivat samalla hiilidioksidivarastoina.

Puumateriaali on energiaystävällistä

Puun jalostus ja kuljetus kuluttavat energiaa vähemmän kuin sitä sitoutuu puuhun fotosynteesissä puun kasvaessa. Puutuotteiden valmistuksessa käytetään pääosin bioenergiaa, jota syntyy näiden samojen tuotteiden valmistuksessa. Koska sivutuotteet, kuten sahauksen yhteydessä syntyvä kuori, käytetään energiaksi, syntyy puutuotteiden valmistusprosessin aikana vain hyvin vähän tai ei lainkaan jätettä.

Puun elämä ei pääty

Puu on 100-prosenttisesti kierrätettävä materiaali. Puutuote voidaan elinkaarensa päätteeksi kierrättää tai käyttää ilmakehän kannalta hiilineutraalina energianlähteenä. Euroopassa arvioidaan kulutettavan noin 160 miljoonaa tonnia puutuotteita vuodessa, josta 15 tonnia kierrätetään. Eurooppalainen jäte- ja kierrätyslainsäädäntö on tiukentumassa, mikä merkitsee kasvavia hyötyjä puutuotteiden käyttäjille. Koska puu energianlähteenä palauttaa ilmakehään ainoastaan saman määrän hiilidioksidia kuin se aikanaan on itseensä sitonut, puun polttaminen ei edistä ilmaston lämpenemistä kuten fossiilisten polttoaineiden käyttö.

Euroopan metsävarat kasvavat enemmän kuin niitä käytetään

95 prosenttia Euroopassa käytettävästä puusta tulee eurooppalaisista metsistä. Vuosittaisesta kasvusta korjataan kaksi kolmannesta ja yksi kolmannes jää lisäämään metsävarojamme. Metsien hoidossa korostetaan metsien elinvoimaisuutta ja monikäyttöisyyttä. Jo noin puolet Euroopan metsistä on sertifioitu.

Puurakentamiselle on vankat perusteet

Nykyisellä maailmantalouden kasvuvauhdilla monista uusitutumattomista luonnonvaroista ennustetaan tulevan vakava pula seuraavan 50 vuoden kuluessa. Tämä nostaa väistämättä uusiutumattomiin raaka-aineisiin perustuvien rakennusmateriaalien hintaa. Kun lisäksi huomioidaan uusiutumattomien luonnonvarojen hyödyntämisessä käytettävän fossiilisen energian aiheuttamat hiilidioksidipäästöt, ei maailman talouskasvu voi pitkällä tähtäimellä perustua niiden käytön jatkuvaan kasvuun.

Puurakentamiselle on ekologisuuden ja tasapainoisemman aluekehityksen näkökulmasta vankat perusteet. Se luo työllisyyttä ja edistää pientä sekä keskisuurta yritystoimintaa. Puurakentaminen sekä yhdyskuntarakennetta eheyttävien pientaloalueiden rakentaminen edustavat kestävää luonnonvarojen käyttöä. Puuperäisten tuotteiden käyttöä lisäämällä voidaan uusiutumattomia luonnonvaroja säästää sellaisiin tarkoituksiin, joissa ne eivät ole korvattavissa.

Suomessa valtiovalta edistää ja tukee toimenpiteitä, joilla uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä korvataan uusiutuvilla luonnonvaroilla mm. rakentamisessa. Tämän mukaisesti käynnistetyt puutuotealan elinkeinopoliittinen ohjelma sekä puurakentamisen edistämisohjelma jatkuvat vuoteen 2010.

Puurakentamisen edistämisohjelman tavoitteena on edistää puun käyttöä asuinrakentamisessa pientalotuotantoa lisäämällä. Tuotannollisten ja määrällisten tavoitteiden ohella lähtökohtana ovat asukkaiden tarpeet ja toiveet. Kaupunkeihin soveltuvien pientaloalueiden rakentamisella tavoitellaan hyvää, viihtyisää ja kohtuuhintaista asuin- ja elinympäristöä, josta voi muodostua erilaisten asukasryhmien kotiseutu.

Uusiutuviin luonnonvaroihin liittyvästä osaamisesta Suomen kilpailuvaltti?

Suomi on korkeatasoinen, kansainvälisestikin tunnustettu puuosaaja. Maailman johtavana metsätalousmaana Suomi voisi valita strategian, jonka mukaan sen kansallinen kilpailukyky rakennetaan uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön. Siten uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvista teknologioista ja tuoteratkaisuista sekä väestön hyvinvointiin tähtäävistä tuote- ja palveluratkaisuista voisi muodostua suomalaisen puutuoteteollisuuden kilpailukyvyn kulmakivi globalisoituvassa taloudessa. Puurakentamisen kehittämiseksi tarvitaan puutuotealan aktiivista otetta ja paikallisen tason poliittista tukea. Huippuosaamisen aikaansaaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyen onkin tahdon asia.