Puurakentaminen ja rakennuspuusepänteollisuus jatkavat rakentamisen imussa tasaista kasvua

Tiedotteet |

Talonrakentamisen kasvun ennakoidaan jatkuvan tänä vuonna, vaikkakin hieman edellisvuodesta hidastuen. Uudis- kuin korjausrakentamisen kasvua ylläpitää matala korkotaso, pidentyneet laina-ajat ja kuluttajien vahva luottamus omaan talouteen. Rakennuspuusepänteollisuu-den ja puurakentamisen kannalta kasvua tulevaisuudessa edesauttavat myös uudet puutuot-teet sekä puun uudet käyttömahdollisuudet mm. korjausrakentamisessa.

Uudis- ja korjausrakentamisessa hyvä tilanne

Vuonna 2005 aloitettiin kaikkiaan 33 000 – 34 000 asunnon rakentaminen ja samalle tasolle päästäneen myös kuluvana vuonna. Aloituksista lähes puolet on omakotitaloja, vaikka tonttipula ja kohonneet tonttihinnat rajoittavat osaltaan kasvukeskusten pientalorakentamista. Pientalot ovat edelleen lähivuosina haluttuja, minkä toivotaan heijastuvan myös kuntien tonttitarjontaan.

Jo noin puolet rakentamisen volyymista on korjausrakentamista ja sen kasvun on ennakoitu jatkuvan, koska korot ovat matalalla, kotitalousvähennyksen käyttö yleistyy ja rakennuskanta ikääntyy. Vilkkaan asuntorakentamisen kaudella 1960- ja 1970-luvulla rakennetut asunto-osakeyhtiöt ovat korjausten edessä. Viime vuoden lopulla kotitalouksista yli neljännes suunnitteli asunnon korjausta. Peruskorjausta suunnitteli 14 prosenttia.

Kasvavat vaatimukset jalostavat tuotetarjontaa

Hyvä kysyntä on taannut kotimaisten ikkunoiden, ovien ja puuelementtitalojen valmistajien viime vuosien menestyksen. Kysyntä on mahdollistanut teollisuuden hyvän käyntiasteen ja yritysten kannattavuus on parantunut. Puisten talojen osuus valmistalomarkkinoista on noin 87 prosenttia. Kasvanut rakentaminen on lisännyt myös naulalevyrakenteiden (kattotuolit) tuotantoa. Puutaloelementtien kysyntää on lisännyt valmistajien kyky tarjota yhä jalostuneempia talotoimituksia. Kuluttajien kasvavat toiveet ja vaatimustason nousu edellyttävätkin valmistajilta selkeitä tuotekonseptin linjauksia, jotta toiminta pysyy kannattavana myös jatkossa.

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden vienti on ollut vähäistä. Kotimarkkinoiden hyvän kysynnän lisäksi viennin vähäisyys johtuu mm. yritysten pienistä resursseista sekä vientimaiden erilaisista normistoista ja tuotemalleista. Esimerkiksi ikkunoiden valmistus on pääosin kotimarkkinateollisuutta kansallisten rakenneratkaisujen vuoksi. Ovia ja hirsitaloja viedään pääasiassa Keski-Eurooppaan ja Venäjälle. Saksan viime vuosien heikon rakentamisen tilalle on löytymässä uusia markkinoita mm. Itämeren ympäristön maista.

Kerrostalojen puiset ulkoverhoukset nostavat talon imagoa

Kerrostalolähiöiden saneerauksissa käydään usein läpi myös niiden laadullisia korjaustarpeita. Käytännön esimerkit ovat osoittaneet, että puujulkisivujen avulla on parannettu rakennuksen ja kokonaisen asuinalueen arvoa ja imagoa. Puu on myös taloudellisesti kilpailukykyinen vaihtoehto tarjolla olevien ratkaisujen sekä materiaalin keveyden ja joustavuuden ansiosta. Puujulkisivut voidaan joko toteuttaa paikalla rakentaen tai elementoiden.

Puujulkisivun käyttö edellyttää, että rakennuksen paloturvallisuus osoitetaan oletettuun palonkehitykseen perustustuvalla palomitoitusmenetelmällä eli toiminnallisella palomitoitusmenetelmällä. Menetelmä ottaa huomioon rakennuksen todennäköiset tulipalotilanteet sekä toimenpiteet palotilanteiden torjumiseksi ja sammuttamiseksi. Toiminnallista palomitoitusta käytettäessä voidaan tehdä yleisimmin käytössä olevasta, Suomen rakennusmääräyskokoelman osan E1 määräyksien ja ohjeiden paloluokista poikkeavia ratkaisuja, kunhan ne osoitetaan turvallisiksi.

Tähän saakka puuta ei ole voitu käyttää mm. kerrostalojen ulkoverhouksissa, koska ei ole ollut olemassa aineistoa, jolla olisi voitu osoittaa paloturvallisuusvaatimusten toteutuminen. VTT:llä teetettyjen tutkimusten tulokset ovat nyt tuottaneet tarvittavan aineiston, joka osoittaa, että betonirunkoisissa rakennuksissa voidaan käyttää puuta ulkoverhouksissa paloturvallisuuden olennaisesti heikentymättä. VTT:llä teetetyn julkisivujen palotutkimuksentuloksia on jo sovellettu kerrostalokohteisiin mm. Porvoossa ja Lahdessa sekä Euroopan maista Hollannissa.

Myös monissa muissa Euroopan maissa sallitaan palomääräysten vaatimuksiin tiukasti nojautuvan käytännön ohella rakennuksen ja sen paloturvallisuusmenetelmien toiminnasta lähtevä menettelytapa paloturvallisuuden osoittamiseksi. Toiminnallisen palomitoitusmenetelmän laaja hyväksyttävyys ja sen eteen tehtävä Euroopan laajuinen kehitystyö muodostavat ulkoverhouksissa käytettävistä tuoteratkaisuista Suomen puutuoteteollisuudelle merkittävän mahdollisuuden niin kotimaassa kuin Keski-Euroopassakin, jossa korjausrakentamisen markkinat on arvioitu kymmenien miljardien eurojen suuruiseksi.