Puuraaka-aineen saatavuus on ratkaisevaa kilpailukyvylle

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden liiketoiminta – niin nykyisillä kuin uusillakin tuotteilla – voi olla Suomessa kannattavaa vain sillä edellytyksellä, että kilpailukyvyn peruselementit ovat kunnossa. Puuraaka-aineen ja energian saatavuus kilpailukykyiseen hintaan, tuottavuuden parantaminen, tehokkaat liikenne- ja logistiikkaratkaisut ja uudistumisen varmistaminen innovatiivisuudella ratkaisevat Suomen kilpailukyvyn. Maa- ja metsätalousministeriössä valmisteltavan uuden Kansallisen metsäohjelman tulee sisältää selkeät tavoitteet ja toimenpidesuositukset metsäteollisuuden puuraaka-aineen saannin turvaamiseksi myös tulevaisuudessa.

Viime vuosikymmenien aikana puuntuotantoon tehdyt investoinnit ovat nostaneet metsiemme vuotuisen kasvun ennätyslukemiin. Kotimaista puuta ei kuitenkaan ole saatu täysimääräisesti markkinoille. Nykyiset metsävaramme kestäisivät 69 milj. kuutiometrin vuotuiset hakkuut, mutta näistä hakkuumahdollisuuksista on pystytty hyödyntämään vain noin 80 prosenttia. Teollisuuden tuotannon kasvu onkin viime vuosina perustunut osaksi puun tuonnin lisäämiseen. Tuontipuun osuus on nykyisin noin neljännes puun käytöstä. Vuonna 2005 teollisuus käytti kotimaista puuta ja tuontipuuta yhteensä 68 milj. kuutiometriä.

Kotimaisen puun tuloa markkinoille on jatkossa edistettävä aiempaa voimakkaammin pitkäjänteisellä metsäpolitiikalla, johon kuuluu muun muassa metsätaloutta edistävän lainsäädännön kehittäminen, metsänomistajien tehokas neuvonta, yrittäjyyden ja palvelumarkkinoiden kehittäminen ja metsänomistajia omaisuutensa hoitoon rohkaisevat taloudelliset kannustimet. Metsätilojen sukupolvenvaihdoksia ja uusia metsäomistusmuotoja kehittämällä voidaan merkittävästi parantaa edellytyksiä harjoittaa kannattavaa ja aktiivista metsätaloutta.

Metsien käytön hyväksyttävyyden turvaaminen on keskeisiä tulevaisuuden haasteita. Eri käyttömuodot – talouskäyttö, monimuotoisuuden suojelu, virkistyskäyttö – voidaan sovittaa yhteen ja tarjota kaikille suomalaisille mahdollisuus nauttia metsien tarjoamista aineellisista ja henkisistä arvoista.

Suomalaisten hyvinvointi nojaa edelleen vahvasti metsäteollisuuteen. Metsäsektori on suuri paikallinen työllistäjä ja sen merkitys korostuu harvaanasutuilla alueilla. Metsäala työllistää välittömästi lähes 90 000 henkilöä ja välilliset vaikutukset mukaan lukien noin 200 000 suomalaista. Noin 80 prosenttia kotimaisesta raakapuusta tulee yksityismetsänomistajilta, mikä tarkoittaa, että lähes joka viides suomalainen saa metsistä myyntituloja. Yksityismetsänomistajien kantorahatulot ovat viime vuosina olleet noin 1,5 miljardia euroa. Metsäteollisuuden osuus maamme nettoviennistä on kolmannes.

Lisätietoja:

Jouni Väkevä, asiamies, metsäpolitiikka, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 6620, 040 530 7164,
etunimi.sukunimi@forestindustries.fi