Puupohjaisille tuotteille julkisten hankintojen periaatteet

Tiedotteet |

Julkisia hankintoja voidaan viherryttää suosimalla uusiutuvaan luonnonvaraan perustuvia puupohjaisia tuotteita. Nyt määritellyt periaatteet kertovat, miten julkiset hankkijat voivat ostoissaan huomioida hankintojen ympäristönäkökohdat.

Puupohjaisten tuotteiden julkisten hankintojen periaatteet helpottavat julkisten hankkijoiden – valtion ja kuntien – ostotyötä ja neuvotteluja tuotteiden valmistajien kanssa. Ne antavat edellytykset puupohjaisten tuotteiden valintaan, ja toimivat myös esimerkkinä muille EU-maille, kun julkisiin hankintoihin liittyvää ohjeistusta kehitetään.

Puupohjaisten tuotteiden alkuperä ja ympäristövaikutukset tunnetaan

Periaatteissa on mukana puupohjaisten tuotteiden koko elinkaari. Ne määrittelevät mm. sen, miten puuraaka-aineen laillisuus ja kestävyys voidaan todentaa lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten osalta. Lisäksi tarkastellaan tuotannon ja tuotteiden loppusijoituksen ympäristövaikutuksia.

EU:n tavoitteena on kestävän kehityksen edistäminen julkisia hankintoja viherryttämällä. Myös Suomessa on tehty periaatepäätös kannustaa julkisia toimijoita ottamaan kestävyysnäkökohdat huomioon hankinnoissa. 

Julkisten hankintojen tärkeiksi valintaperusteiksi ovat nousemassa tuotteiden ympäristövaikutukset

Nyt laaditut periaatteet tarjoavat keinon toteuttaa talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöstä syyskuulta 2009, jossa esitetään julkisten hankintojen politiikan ja rakentamismääräysten tarkentamista niin, että ympäristö- ja ilmastoperusteilla asetetaan etusijalle uusiutuvista luonnonvaroista tuotetut tuotteet.

Valtioneuvosto on asettanut ympäristönäkökulman lisäämiselle julkisiin hankintoihin myös tarkan aikataulun, jossa vuoteen 2015 mennessä valtion keskushallinnon hankinnoissa otetaan aina ympäristönäkökulma huomioon. Lisäksi samana vuonna kuntien ja valtion paikallishallinnon hankinnoissa suositellaan ympäristönäkökulman huomioimista vähintään puolessa hankinnoista.

Julkisten hankkijoiden osaaminen ja tukeminen tärkeää

Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö sekä julkisten hankintojen keskeiset periaatteet – syrjimättömyys, avoimuus, yhdenvertainen kohtelu sekä suhteellisuus – määrittävät julkisten hankintojen perustan. Säädökset edellyttävät myös, että ympäristönäkökohdat otetaan huomioon useassa hankintamenettelyn vaiheessa.

Koska julkisten hankintojen arvo Suomessa on noin 23 miljardia euroa vuodessa, julkisten hankkijoiden – valtion ja kuntien – tekemillä valinnoilla on suuri merkitys kulutuksen ohjaajana. Julkiset toimijat luovat kysyntää ympäristöystävällisille vaihtoehdoille ja toimivat esimerkkinä yksityissektorille.

Varsinkin pienet hankintayksiköt voivat olla epävarmoja hankinnoissa tarvittavan tiedon etsimisessä ja tulkinnassa. Työryhmä ehdottaakin julkisten hankkijoiden kouluttamista ja avustamista esimerkiksi valmiiden hankinta-asiakirjamallien kehittämisellä. Lisäksi hankkijoille tulisi olla tarjolla tietopalvelu. Metsäteollisuus osallistuu hankintojen kehittämiseen tarjoamalla tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista ja olemassa olevista todentamiskeinoista.

Laajapohjainen työryhmä

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti helmikuussa 2010 laajapohjaisen työryhmän määrittelemään periaatteet puupohjaisten tuotteiden julkisille hankinnoille.  Valmistelussa oli mukana eri ministeriöitä (MMM, YM, VM), asiantuntijatahoja (MTK, Motiva, EK, Metsäteollisuus ry ), julkisten hankkijoiden edustajia (Kuntaliitto, Hansel, Espoon kaupunki) ja WWF.

Lisätiedot: Aila Janatuinen, päällikkö, Metsäteollisuus ry, puh. 09-132 6670